Nyhetsbrev october/Newsletter October– Nim & Hall

Nyhetsbrevet publiceras första fredagen varje månad. Håll dig uppdaterad om vad som är på gång i våra distributionsbolag.//The newsletter is published on the first Friday of each month. Stay up-to-date on what is going on in our distribution companies.

English below

nyhetsbrev oktober

Ledningsgrupp Nim Distribution och Hall Media Logistik ; CEO Philip Widner, Distribution Christian Pettersson, HR Louise Jeanson, Sälj & Marknad Håkan Rudberg, Pre-distribution Marina Frank.

 

Philip Widner

CEO

Hej!

Väldigt glädjande att paketen börjar ta fart, augusti bjöd på all time high och även september var bra! Vi tar stadigt marknadsandelar och hoppas att den fina trenden efter sommaren håller i sig.

Vårt paketerbjudande blir också allt starkare, bland annat har det lanserats en returtjänst och inom kort även möjlighet till en försäkrad tjänst. Detta öppnar upp möjligheter att komma in på nya segment såsom mode som står för drygt 35% av alla e-handelspaket men idag endast en bråkdel av vår volym.

Kvällstidningarna har beslutat att under våren stänga utgivningen på söndagar och istället sälja samma tidning både lördag och söndag, en form av helgversion.

I Södertälje har vi i dagarna lanserat ett test som erbjuder ett utökat distributionsfönstret med målsättningen att kunna erbjuda heltidsarbete, alltså arbetspass uppemot åtta timmar. Detta är en modell som väntas generera stora besparingar, bland annat genom att vi i princip kan halvera vår infrastruktur i former av lokaler och inte minst fordon. Det är ännu för tidigt för att dra ngr slutsatset kring detta testet men vi får lov att återkomma i kommande nyhetsbrev.

Vill passa på att uppmärksamma alla engagerade tidningsdistributörer som varje natt, i ur och skur är ute och sliter. Ni är en samhällsviktig funktion och det uppmärksammar vi lite extra på tidningsbudets dag nu på lördag den 7/10.

 

/Hälsningar Philip

 

Christian Pettersson

Distribution

Vi är nu inne i en intensiv period med många omläggningar på både Hall och Nim, vi gör dessa förändringar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden. Vill passa på och tacka er för det fantastiska arbete som ni lägger ner varje natt.

 

 

/Christian

 

Louise Jeanson

HR

Vi har senaste veckorna välkomnat våra två nya HR-generalister, Sandra Uhde och Clara Lindeborg. Sandra kommer senast från Boxflow där hon lett implementeringen av en HR funktion under de senaste 2 åren. Clara kommer från vårt systerbolag Premo där hon bl.a. haft fokusområde inom rekrytering och hantering av arbetstillstånd. Ni kommer kunna möta dem båda inom Nim och Hall Media.

Som tidigare kommunicerats så kommer vi att betala ut en gratifikation under hösten. Vi har blivit klara med underlaget tidigare än väntat och kommer därför att betala ut gratifikationen redan nu på oktoberlönen. Kriterier för vilka som omfattas finns att läsa om i bifogat PDF “Q&A Gratifikation”. Se längst ner på sidan.

 

/Louise

 

Marina Frank

Pre-distribution

Det emissionsfria arbetet har börjat ta form, vi har just nu en helt emissionsfri distribution i Helsingborg och Lomm. Fler orter är på gång under oktober och november.
Vi har flyttat in i en ny lokal i Habo. Mullsjö och Bankeryd har blivit till en lokal, istället vilket vi är mycket glada för.

 

 

 

/Marina


newsletter October

Management Group Nim Distribution and Hall Media Logistik

CEO Philip Widner, Distribution Christian Pettersson, HR Louise Jeanson, Sales & Market Håkan Rudberg, Pre-distribution Marina Frank.

 

Philip Widner

CEO

Hi!

Very satisfying that the package volumes are increasing, August offered an all time high and September was also good! We are steadily taking market shares and hope that the nice trend after the summer will continue.

Our package offer is also getting stronger, among other things, a return service has been launched and soon also the possibility of an insured service. This opens up opportunities to enter new segments such as fashion, which accounts for roughly 35% of all e-commerce packages, but today only a fraction of our volume.

The evening newspapers have during the spring decided to close publication on Sundays and instead sell the same newspaper both Saturday and Sunday, a form of weekend version.

In Södertälje, we recently launched a test that offers an extended distribution window with the goal of being able to offer full-time work, i.e. work shifts of up to eight hours. This is a model that is expected to generate large savings, among other things because we can in principle halve our infrastructure in the form of premises and not least vehicles. It is still too early to draw any conclusions about this test, but we will be allowed to return in future newsletters.

I would like to take this opportunity to draw attention to all the committed newspaper distributors who are out and about every night, no matter what. You are an important function of society and we pay extra attention to that on the newspaper delivery day this Saturday 7/10.

/Philip

Christian Pettersson

Distribution

We are now in an intense period with many changes at both Hall and Nim, we are making these changes to remain competitive in the market. Want to take the opportunity to thank you for the fantastic work you put in every night

 

 

/Christian

 

Louise Jeanson

HR

In recent weeks, we have welcomed our two new HR generalists, Sandra Uhde and Clara Lindeborg. Sandra most recently comes from Boxflow where she led the implementation of an HR function for the past 2 years. Clara comes from our sister company Premo, where she e.g. had a focus area within recruitment and management of work permits. You will be able to meet them both within Nim and Hall Media.

As previously communicated, we will pay out a gratuity during the autumn. We have completed the documentation earlier than expected and will therefore pay out the gratuity already now on the October salary. Criteria for who is covered can be read about in the attached PDF ”Q&A Gratifikation”. Scroll down on this page.

 

/Louise

 

Marina Frank

Pre-distribution

The emission-free work has started to take shape, we currently have a completely emission-free distribution in Helsingborg and Lomm. More resorts are on the way during October and November.
We have moved into a new premises in Habo. Mullsjö and Bankeryd have become a local, instead, which we are very happy about.

 

 

 

frågor&svar.gratifikation_HT2023

questions&answers.gratifikation_HT2023