Sjukanmälan, friskanmälan, VAB/ Notification of illness, notification of health, VAB

Nya rutiner för att anmäla dig sjuk/frisk och för VAB börjar gälla från och med 1 maj.

Vi kommer att ha en övergångsperiod mellan början av april och 1 maj, där vi vänjer oss vid att använda den nya rutinen. Från 1  maj är det skarpt läge, och frånvaro som inte anmäls enligt den nya rutiner kommer att registreras som ogiltig.

Varför införs nya rutiner?

I och med organisationsförändringen till 4 Distributionsledare med rullande scheman kommer vi inte att ha en fast bemanning för att ta emot telefonsamtal kontorstid 07,00-16,30 som förut. 

Det innebär att du kommer att få två andra kontaktvägar att anmäla genom

  • Prata in din anmälan på telefonsvarare
  • Fylla i ett formulär hemsidan

 

Du behöver läsa detta för att du ska kunna göra rätt

Klicka på länken, så kommer du till dokumentet

Hur du anmäler dig sjuk/frisk/VAB

 

Var  hittar jag informationen om den nya rutinen?

  • Informationen kommer att finnas på hemsidan under budfliken. Inlogg:budhallmedia
  • Vi kommer att skicka ut ett par fysiska ex av dessa nya rutiner, så att de finns på noden där du jobbar.
  • Vi kommer att mejla dig informationen till den e-post som du har uppgivit för oss.

Har du frågor? Tycker du att vi behöver förtydliga något? Välkommen att höra av dig!

personal@hallmedia.se


 

New routines for reporting sick as of May 1!

New procedures for reporting yourself sick/healthy and for VAB will apply from May 1.

We will have a transition period between the beginning of April and May 1, where we get used to using the new routine. From May 1, it is a strict situation, and absences that are not reported according to the new procedures will be registered as invalid.

Why are new procedures introduced?

With the organizational change to 4 Distribution Managers with rolling schedules, we will not have a fixed staffing to receive telephone calls during office hours 07.00-16.30 as before.

This means that you will have two other contact routes to report through

  • Enter your notification on the answering machine
  • Fill out a form on the website

You need to read this to be able to do the right thing
Click on the link and you will be taken to the document

How to report sick/healthy/VAB

Where can I find the information about the new routine?

The information will be available on the website under the bid tab. Login: budhallmedia

We will send out a couple of  copies of these new routines, so that they are on the node where you work.
We will email you the information to the email address you have provided to us.

Do you have questions? Do you think we need to clarify something? Welcome to contact us!
personal@hallmedia.se