Information Tidningsdistributörsavtalet/Agreement for Newspaper Distributors

English below

Avtalet som slutits hittills (2023-04-06) gäller Transportavtalet och omfattar åkare och deras chaufförer.
Tidningsdistributörer omfattas av Tidningsdistributörsavtalet som inte förhandlats ännu.
Nuvarande avtal för Tidningsdistributörer löper ut först 2023-04-30 och så fort vi har information om nytt avtal informerar vi vad som gäller.
Tidigast blir det dock nya löner på utbetalningen i juni, men blir avtalet försenat dröjer även nya löner och vi återkommer i så fall med information kring detta.

The agreement concluded so far (2023-04-06) applies to the Transport Agreement and covers contractors and their drivers.
Newspaper distributors are covered by the Newspaper Distributor Agreement, which has not yet been negotiated.
The current agreement for Newspaper Distributors only expires on 2023-04-30 and as soon as we have information about a new agreement, we will inform you of what applies.
At the earliest, however, new wages will be paid out in June, but if the agreement is delayed, new wages will also be delayed and we will return with information about this in that case.

Med vänliga hälsningar/Regards
Jörgen Hugosson, Payroll Manager Nim/Hall