Pressrelease: Tidningstjänst AB + Bonway

English below

Bonnier News planerar att utvidga distributionsnätverket Bonway

Bonnier News har för avsikt att från och med 1 november 2024 ta över distributionsverksamheten från Tidningstjänst AB (TAB) för att driva den vidare i egen regi. Fackliga förhandlingar har inletts och går förslaget igenom blir Bonway det största distributionsnätverket av morgontidningar i Sverige.

Tidningstjänst AB har under många år ansvarat för utdelningen av Bonnier News tidningar från Västernorrland till Dalarna. Som ett resultat av ett strategiskt beslut om att själva vilja styra över och utveckla verksamheten, har förhandlingar nu inletts om att Bonnier News Local tar över distributionsverksamheten från TAB.

– TAB har varit en mycket kompetent och framgångsrik leverantör för Bonnier News Local under många år, och vi är oerhört nöjda med samarbetet. Men vi bedömer att det är ett bra tillfälle nu att ta över verksamheten för att få bättre förutsättningar framöver att utveckla distributionsaffären och optimera distributionen tillsammans med TAB:s kompetenta personal. Därför har vi nu inlett förhandlingar gällande vår avsikt att ta över TAB:s verksamhet från och med 1 november nästa år, säger Stina Morlin, affärsområdeschef för Bonnier News Logistics & Production.

– Bonnier News avser nu att driva distributionsverksamheten i egen regi. Vi har ett gott samarbete med Bonnier News och räknar med att fram till november 2024, och med bästa kvalitet, fortsätta leverera morgontidningen i de områden vi verkar. Då vår kompetenta personal fortsätter sitt framtida arbete i Bonniers News regi, ser vi att verksamheten kommer fortsätta på samma sätt som tidigare och att läsaren ska få samma fina upplevelse som vanligt, säger Leif Persson, vd Tidningstjänst AB

Om förslaget går igenom kommer personalen som i dag arbetar för TAB att erbjudas anställning i ett av Bonnier News Locals bolag.

Bonnier News har under den senaste tiden samordnat sin distributionsverksamhet inom ramen för Bonway och satsar framåt för att skala en växande paketaffär tillsammans med Early Bird, som man deläger tillsammans med fem andra medieföretag.

Förändringen innebär att Bonway blir den största distributören av morgontidningar i Sverige, och når ut till närmare en tredjedel av alla hushåll i Sverige.

Om Bonway

Bonway, en del av Bonnier News, bedriver verksamhet inom distribution och logistik, har hög geografisk täckning och över 150 års erfarenhet av distribution. Bonway står för bättre logistik. Vi levererar punktligt och hållbart i hela Sverige, främjar schyssta arbetsvillkor och bygger goda relationer med våra kunder. Läs mer på www.bonway.se.

Om Bonnier News

Med över 2 000 journalister är Bonnier News Sveriges ledande nyhetsaktör och Nordens största mediekoncern. Bland våra cirka 200 varumärken finns en rad av Sveriges största och mest välkända tidningar. Vår journalistik når varje dag ut till en publik bestående av 6 miljoner läsare, användare, lyssnare och tittare. Vi är stolta förvaltare av familjen Bonniers tradition av oberoende publicistik sedan 200 år och har deras uppdrag att förädla och utveckla vår roll i det svenska samhället. Läs mer på www.bonniernews.se.

Om Tidningstjänst AB

Tidningstjänst AB, TAB, är det äldsta aktiebolaget inom Posten och bildades 1969 för att organisera gemensam utdelning av dagstidningar. TAB har en stark regional förankring med huvudkontor i Stockholm. Verksamheten är utspridd över en stor del av landet och är uppdelad på sex distributionsområden. TAB:s viktigaste kunder är morgontidningsföretagen. Varje morgon delar TAB:s drygt 700 tidningsdistributörer ut drygt 100 000 tidningsexemplar samt veckotidningar/tidskrifter samt mindre paket. TAB fungerar också som en kundservice till tidningsföretagens abonnenter vad avser utdelning, dessutom utförs packsals- och adresseringsuppdrag. TAB åtar sig också att distribuera annat gods tillsammans med tidningarna. Läs mer på www.tab.se.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Stina Morlin

Affärsområdeschef, Bonnier News Logistics & Production

Tel: 070-620 10 29

stina.morlin@bonniernews.se

Leif Persson

Vd, Tidningstjänst AB

Tel: 0730-93 81 52

leif.persson@tab.se


 

Bonnier News plans to expand the Bonway distribution network

Bonnier News intends to take over the distribution business from Tidningstjänst AB (TAB) as of November 1, 2024 to run it further under its own auspices. Union negotiations have begun and if the proposal goes through, Bonway will become the largest distribution network of morning newspapers in Sweden.

Tidningstjänst AB has for many years been responsible for the distribution of Bonnier News’ newspapers from Västernorrland to Dalarna. As a result of a strategic decision to want to control and develop the business themselves, negotiations have now begun for Bonnier News Local to take over the distribution business from TAB.

– TAB has been a very competent and successful supplier for Bonnier News Local for many years, and we are extremely satisfied with the collaboration. But we judge that now is a good opportunity to take over the business in order to have better conditions in the future to develop the distribution business and optimize the distribution together with TAB’s competent staff. Therefore, we have now started negotiations regarding our intention to take over TAB’s operations from 1 November next year, says Stina Morlin, business area manager for Bonnier News Logistics & Production.

– Bonnier News now intends to run the distribution business under its own auspices. We have a good collaboration with Bonnier News and expect to continue delivering the morning paper in the areas we operate until November 2024, and with the best quality. As our competent staff continues their future work under the auspices of Bonniers News, we see that the business will continue in the same way as before and that the reader will have the same great experience as usual, says Leif Persson, CEO Tidningstjänst ABIf the proposal goes through, the staff who currently work for TAB will be offered employment in one of Bonnier News Local’s companies.

Bonnier News has recently coordinated its distribution operations within the framework of Bonway and is moving forward to scale a growing package business together with Early Bird, which it co-owns with five other media companies.

The change means that Bonway will become the largest distributor of morning newspapers in Sweden, reaching almost a third of all households in Sweden.

About Bonway

Bonway, part of Bonnier News, operates in distribution and logistics, has high geographical coverage and over 150 years of experience in distribution. Bonway stands for better logistics. We deliver punctually and sustainably throughout Sweden, promote decent working conditions and build good relationships with our customers. Read more at www.bonway.se.

About Bonnier News

With over 2,000 journalists, Bonnier News is Sweden’s leading news player and the Nordic region’s largest media group. Among our approximately 200 brands are a number of Sweden’s largest and most well-known newspapers. Our journalism reaches an audience of 6 million readers, users, listeners and viewers every day. We are proud custodians of the Bonnier family’s tradition of independent publishing for 200 years and have their mission to refine and develop our role in Swedish society. Read more at www.bonniernews.se.

About Tidningstjänst AB

Tidningstjänst AB, TAB, is the oldest limited company within Posten and was founded in 1969 to organize joint distribution of daily newspapers. TAB has strong regional roots with headquarters in Stockholm. The business is spread over a large part of the country and is divided into six distribution areas. TAB’s most important customers are the morning newspaper companies. Every morning, TAB’s approximately 700 newspaper distributors distribute approximately 100,000 newspaper copies as well as weekly newspapers/magazines and smaller packages. TAB also acts as a customer service for the newspaper companies’ subscribers in terms of distribution, in addition packing room and addressing tasks are carried out. TAB also undertakes to distribute other goods together with the newspapers. Read more at www.tab.se.

For questions, please contact:

Stina Morlin

Business area manager, Bonnier News Logistics & Production

Phone: 070-620 10 29

stina.morlin@bonniernews.se

Leif Persson

CEO, Tidningstjänst AB

Phone: 0730-93 81 52

leif.persson@tab.se