Välkommen till samtal för det fria ordet/Welcome to conversations for free speech – 2023

English below
Det fria ordet är kärnan i Bonnier News verksamhet. Allt vi gör bygger på att föra det fria ordet framåt.
Förra året hade vi för första gången en fria ordet-vecka som var väldigt uppskattad. Samtidigt har vi en gång per termin haft en introduktionsdag för nyanställda. Nu slår vi ihop dessa till fria ordet-veckan 2.0, för att berätta om vilka vi är och vad vi gör, belysa bredden inom koncernen och bygga intern stolthet över vår verksamhet.
Den 16 till 20 oktober kommer vi varje morgon sända samtal för det fria ordet, samtal som tar upp vilka vi är, vad vi gör och varför vi gör det. Under veckan kommer vi få lyssna på kollegor från olika delar av verksamheten som berättar om hur de bidrar till att föra det fria ordet framåt.
Samtalen är obligatoriska för dig som är ny inom Bonnier News, men också du som arbetat en längre tid är varmt välkommen att lyssna och kommer förhoppningsvis få större förståelse för oss och vår verksamhet. Välkommen! Du hittar sändningarna här

16/10

17/10

18/10

19/10

20/10

 Free speech is at the core of Bonnier News’ business. Everything we do is based on moving free speech forward.Last year we had a free speech week for the first time, which was very much appreciated. At the same time, once per semester we have had an introduction day for new employees. Now we combine these into free speech week 2.0, to tell about who we are and what we do, highlight the breadth within the group and build internal pride in our business.
From October 16 to 20, every morning we will broadcast calls for free speech, calls that address who we are, what we do and why we do it. During the week, we will get to listen to colleagues from different parts of the business who talk about how they contribute to moving free speech forward.
The talks are mandatory for those of you who are new to Bonnier News, but you who have worked for a longer time are also warmly welcome to listen and will hopefully gain a greater understanding of us and our business.Welcome! You find the broadcasts here (only in Swedish):