In English below
ARBETSMILJÖ
En god och säker arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocial, är en viktig strategisk fråga för företaget.
Vi arbetar medvetet för att arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del av vår verksamhet och ske i samarbete mellan arbetsgivare, medarbetare och de fackliga organisationerna. Målet är att förhindra att ohälsa, skador och olycksfall uppkommer samt att ge medarbetarna möjlighet till utveckling, delaktighet och ansvar.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och har i uppgift att säkerställa att chefen har kunskap och resurser som krävs för att arbeta för en god arbetsmiljö. Företagets chefer ska arbeta aktivt med att förebygga otillfredsställande arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatsen och för att hantera de brister som kan uppstå.

Ingen ska utsättas för hot, fara eller hälsorisker på arbetsplatsen. Rutiner för att förebygga dessa risker ska finnas och följas. Ingen ska heller utsättas för någon form av kränkande särbehandling eller diskriminering.

Varje medarbetare har ett ansvar för sin och andras hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Detta innebär ett ansvar att ta del av de policys samt regler som arbetsgivaren tillämpar och vara delaktig i arbetet med att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Det innebär också ett ansvar i att påtala eventuella brister vad gäller t.ex. säkerhet, resurser, tydlighet i ansvar, arbetsbelastning eller annat som kan påverka hälsan.
För att läsa arbetsmiljöpolicyn, klicka på länken>>

WORK ENVIRONMENT
A good and safe working environment, both physical and psychosocial, is an important strategic issue for the company.
We work consciously to ensure that work environment work is a natural part of our operations and takes place in cooperation between employers, employees and the trade unions. The goal is to prevent ill-health, injuries and accidents from occurring and to give employees the opportunity for development, participation and responsibility.

It is the employer who is responsible for the work environment and has the task of ensuring that the manager has the knowledge and resources required to work for a good work environment. The company’s managers must work actively to prevent unsatisfactory working environment conditions at the workplace and to deal with the shortcomings that may arise.

No one should be exposed to threats, danger or health risks in the workplace. Routines to prevent these risks must exist and be followed. Nor should anyone be subjected to any form of offensive special treatment or discrimination.

Every employee has a responsibility for his and others’ health and the environment in his daily work. This means a responsibility to take note of the policies and rules that the employer applies and to be involved in the work of developing and improving the work environment. It also means a responsibility to point out any shortcomings regarding e.g. safety, resources, clarity of responsibility, workload or other things that can affect health.
To read the work environment policy, click on the link>>