Svenska:
Din hälsa är viktig. Om du blir sjuk, stanna hemma och vila.
Sjuk är en oplanerad frånvaro. Oplanerad frånvaro måste alltid rapporteras före
klockan 15.00 dagen före du ska arbeta, eller enligt rutin. En oanmäld frånvaro
kommer att registreras som olovlig frånvaro.

Om du är sjuk längre än sju dagar måste du ha ett läkarintyg från dag 8. Annars
räknas din frånvaro som olovlig frånvaro.

Rutiner för anmälan av oplanerad frånvaro finner du i formulär nedan. Du som är
oplanerat frånvarande p.g.a. sjukdom måste alltid meddela när du räknar med att
komma tillbaka till jobbet. Det ska du göra senast kl. 11:00 dagen innan. Annars är du
inte garanterad arbete den kvällen du återvänder till jobbet.

Rutin sjuk och friskanmälan >>
Ibland kan du behöva stanna hemma från arbetet för att vårda ett barn som är sjukt –
VAB.
VAB är oplanerad frånvaro. Oplanerad frånvaro ska alltid anmälas enligt denna rutin.
Annars räknas din frånvaro som olovlig frånvaro. Glöm ej att anmäla din VAB innan
15:00, eller enligt rutin.
Rutiner för anmälan av VAB finner du i formulär nedan.Glöm ej att kontakta
Försäkringskassan för att få ersättning för frånvaro då detta ej täcks av oss som
arbetsgivare.Du som har anmält VAB måste också alltid meddela att du ska komma
tillbaks till jobbet innan klockan 11.00 dagen innan. Annars är du inte garanterad
arbete den natt du kommer tillbaka till jobbet då någon annan redan kan vara
tilldelad din plats som vikarie.
Rutin VAB>>
—————————————————————————————————————-
Anmäl oplanerad frånvaro>>
Friskanmälan/Åter till arbetet>>
Medarbetare i packsalen och lastgård meddelar frånvaro p.g.a. sjukdom eller annat
till Transportledaren.

Hall Media Logistik AB

Besöksadress: Österängsvägen 5, 554 63 Jönköping Telefon: 036-291 84 10 Mail: hallmedia.logistk@bonniernews.se

Engelska:
Your health is important. If you get sick, stay home and rest.
Sickness is an unplanned absence. Unplanned absence must always be reported
before 15:00 the day before you are to work, or according to routine. An
unannounced absence will be registered as unauthorized absence.

If you are sick for longer than seven days, you must have a doctor’s certificate from
day 8. Otherwise, your absence is counted as unauthorized absence.
Procedures for
reporting unplanned absence can be found in the form below.
You who are unplanned absent due to illness must always notify when you expect to
return to work. You must do so no later than 11:00 the day before. Otherwise, you are
not guaranteed work the night you return to work.
Routine sick and well notification >>
Sometimes you may need to stay home from work to care for a child who is sick –
VAB.
VAB is unplanned absence. Unplanned absences must always be reported according
to this routine. Otherwise, your absence is counted as unauthorized absence. Don’t
forget to register your VAB before 15:00, or according to routine.
Procedures for reporting VAB can be found in the form below. Don’t forget to contact
Försäkringskassan to get compensation for absence as this is not covered by us as an
employer. You who have reported VAB must also always notify that you will return to
work before 11.00 the day before. Otherwise, you are not guaranteed work on the
night you return to work as someone else may already be assigned your place as a
substitute.
Routine VAB>>
———————————————————————————————-
Report unplanned absence>>
Notification of health/Return to work>>

Employees in the packing Hall and cargo yard report absence due to illness or other
to the Transport Leader.