English below

 

Pressmeddelande 17 november

 

Färre utgivningsdagar för fem av Bonnier News Locals titlar.

 

För att säkerställa resurser till ytterligare digital transformation och långsiktig

journalistisk utveckling, väljer Bonnier News Local att justera

utgivningsfrekvensen för fem av sina titlar. 

 

Under våren kommer Smålänningen, Värnamo Nyheter och de så kallade VGT-titlarna –

Falköpings Tidning, Västgöta-Bladet och Skaraborgs Läns Tidning – alla gå ned till

tredagarsutgivning.

Fackliga förhandlingar är inledda och planen är följande för framtida utgivning:

Smålänningen: Måndag, onsdag och fredag med start 1 mars 2023

VGT-titlarna: Måndag, onsdag och fredag med start 1 april 2023

Värnamo Nyheter: Tisdag, torsdag och lördag med start 1 maj 2023

 

Bonnier News Local har de senaste åren gjort flera frekvensjusteringar vilka alla har bidragit

till att kostnader för tryck och distribution minskat kraftigt. Det har i sin tur påverkat

titlarnas ekonomiska resultat positivt.

 

Journalistiken är vår kärna och det är den vi vill värna. Samtidigt behöver vi optimera

printaffären och säkerställa vår digitala transformation. Av de frekvensjusteringar vi redan

genomfört har vi sett många goda effekter. Vi har till exempel kunnat säkerställa att

redaktionerna har möjlighet utveckla journalistiken och ytterligare digitalisera

innehållsproduktionen. Mer och bättre lokaljournalistik helt enkelt, säger Carl-Johan

Bergman, chef redaktionell verksamhet på Bonnier News Local.

– Smålänningen har haft en extremt stark digitalt tillväxt senaste året. Mycket tack vare de

satsningar vi gjort med att digitalisera vår innehållsproduktion, där till exempel olika

livesändningar mer eller mindre blivit vardag. Genom frekvensjusteringen kan vi öka det

fokuset ytterligare, säger Anders Sjölin, chefredaktör och ansvarig utgivare för

Smålänningen.

-VGT-titlarna kan genom frekvensjusteringen lägga ännu mer fokus på lokal

kvalitetsjournalistik, vilket inte minst kommer accelerera vår digitala transformation, säger

Adam Jönsson, chefredaktör och ansvarig utgivare för VGT-titlarna.

-På Värnamo Nyheter ser vi att förändringen ger en möjlighet att frigöra arbetstid för att

kunna fokusera ännu mer på att göra riktigt bra lokaljournalistik – för både webb och print,

säger Hanna Källqvist, chefredaktör och ansvarig utgivare för Värnamo Nyheter.

 

Berörda medarbetare i distributionen får ytterligare information via mail samt hemsida/slack.

Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att mejla personal@hallmedia.se

 

Press release 17 November

Fewer publication days for five of Bonnier News Local’s titles.

 

To ensure resources for further digital transformation and long-term

journalistic development, Bonnier News Local chooses to adjust the release frequency of five of its titles.

In the spring 2023, Smålänningen, Värnamo Nyheter and the so-called VGT titles

Falköpings Tidning, Västgöta-Bladet and Skaraborgs Läns Tidning – all go down to

three-day release. Union negotiations have begun and the plan is as follows for future publication:

Smålänningen: Monday, Wednesday and Friday starting March 1, 2023

The VGT titles: Monday, Wednesday and Friday starting April 1, 2023

Värnamo News: Tuesday, Thursday and Saturday starting May 1, 2023

 

Bonnier News Local has made several frequency adjustments in recent years, all of which have contributed to the fact that costs for printing and distribution have been greatly reduced. That, in turn, has had an impact the titles’ financial results are positive.

 

Journalism is our core and that is what we want to protect. At the same time, we need to optimize the print business and ensure our digital transformation. Of the frequency adjustments we already carried out, we have seen many good effects. For example, we have been able to ensure that the newsrooms have the opportunity to develop journalism and further digitize content production. Simply put, more and better local journalism, says Carl-Johan Bergman, head of editorial operations at Bonnier News Local.

 

– Smålänningen has had extremely strong digital growth in the past year. Many thanks to the investments we have made in digitizing our content production, where for example different live broadcasts have more or less become commonplace. Through the frequency adjustment, we can increase it focus further, says Anders Sjölin, editor-in-chief and responsible publisher for

Smålänningen.

– The VGT titles can put even more focus on local through the frequency adjustment

quality journalism, which will not least accelerate our digital transformation, says

Adam Jönsson, editor-in-chief and responsible publisher for the VGT titles.

-At Värnamo Nyheter we see that the change provides an opportunity to free up working time to

be able to focus even more on doing really good local journalism – for both web and print,

says Hanna Källqvist, editor-in-chief and responsible publisher for Värnamo Nyheter.

 

Affected employees in distribution receive additional information via emails and website/slack.

If you have questions or concerns about this, you are welcome to email personal@hallmedia.se