Nyhetsbrevet publiceras första fredagen varje månad. Håll dig uppdaterad om vad som är på gång i våra distributionsbolag.//The newsletter is published on the first Friday of each month. Stay up-to-date on what is going on in our distribution companies.

English below

nyhetsbrev september

Ledningsgrupp Nim Distribution och Hall Media Logistik ; CEO Philip Widner, Distribution Christian Pettersson, HR Louise Jeanson, Sälj & Marknad Håkan Rudberg, Pre-distribution Marina Frank.

 

Philip Widner

CEO

Vill passa på att hälsa alla välkomna tillbaka från semestern. Även om sommaren har varit lite ostadig hoppas jag att ni har lyckats fylla på energidepåerna.

Marknaden har blivit allt tuffare, vi ser ett accelererat tidningstapp, e-handelsmarknaden backar mot föregående år och vår tillväxttakt av paket har avtagit. Vi tappar 4,6 Mkr i intäkter mot prognos under perioden men lyckas kompensera med 5,4 Mkr i lägre kostnader, vilket är bra. Det är viktigt att vi nu kapitaliserar på de effektiviseringar vi har planerat för hösten, i kombination med att vi utvecklar vår lokala paketaffär. Det pågår en hel del arbete med att förädla vårt paketerbjudande både lokalt och hos Early Bird för att vi ska kunna komma in som leverantör inom nya segment såsom mode mm.

Under hösten kommer vi att förena oss under varumärket Bonway  för att lättare kunna sälja in våra tjänster inom Prolog, Nim och Hall Media logistik. Ett viktigt steg för att skapa tydlighet i vår kommunikation och för att våra kunder ska uppleva oss som enkla att göra affärer med. Mer information kring detta kommer vi att kommunicera i olika kanaler här under kommande månader.

Marknaden och branschen som helhet står inför stora förändringar och förändringstakten har ökat markant senaste året. Det allt sämre makroekonomiska läget gör att vi och branschen behöver kontinuerligt se över vår verksamhet, leta effektiviseringar och justera verksamheten så att vi har en hållbar affär över tid. Vi har dragit igång en rad nya spännande initiativ, bland annat ett pilotprojekt där vi i Södertälje kommer att bygga en distributionsstruktur med 6-8 timmars arbetspass, som ska generera stora besparingar i både infrastruktur och ledtider samt underlätta bemanningen.

Jag är väldigt glad att vi nu kan hälsa Sara Holgersson välkommen till oss. Sara börjar hos oss idag som strategiskt VD/ledningsstöd på 50% vid sidan om sin roll som CFO på Premo. Sara kommer att ingå i ledningsgrupperna för både Prolog och Nim/Hall Media.

Det har varit ett utmanande år för både företag och privatpersoner med hög inflation och en osäker omvärld. Många medarbetare upplever ökade kostnader i vardagen, allt från räntehöjningar till skenande matpriser. Även om det nya löneavtalet är på en historisk hög nivå med sina 4,1 procent, så ökar många kostnader mer. Därför har Bonnier News ledningsgrupp tagit beslut om att ersätta den eventuella vinstdelningen för 2023 med en ”garanterad” gratifikation på upp till 3 250 kronor för utbetalning redan under hösten. Precis som tidigare baseras beloppet på din sysselsättningsgrad och behöver du uppfylla vissa kriterier. Se här för mer info.

/Hälsningar Philip

 

Christian Pettersson

Distribution

I september börjar vår nya regionchef Åsa på Hall Media Logistik. Jag vill passa på och hälsa Åsa Hjelmrin varmt välkommen till oss.

Under hösten kommer vi ha flera omläggningar på Hall och Nim (21 st). Anledningen till det är att ständigt utveckla verksamheten så att vi kan erbjuda en hög kvalitet till ett så lågt pris som möjligt.
Påminner om att vi har bytt namn på PA till Team Leader (TL) även på Nim innan sommaren, och vi har nu samma benämning på tjänstetiteln på både Hall och Nim.

I maj hade vi DI (Distribution Innovation – vår systemleverantör) på besök hos oss i både Jönköping och Malmö. Det var ett uppskattat besök från båda sidor, där vi hade möjlighet att bygga ytterligare förståelse för hur systemet fungerar och hur det kan förbättras

/Christian

 

Louise Jeanson

HR

Under sommaren har vi sagt hejdå till Emma Jönsson och Sabina Lindahl och passat på att få önska dem lycka till med deras nya spännande utmaningar inom Region Skåne. De kommer att bli saknade, inte minst av HR Teamet men också av många av er andra.
Under september och oktober får vi välkomna två nya HR Generalister, Sandra Uhde och Clara Lindeborg. Ni kommer att få lite mer personlig information om båda i nästa nyhetsbrev.

Vi har vant oss vid att det i augusti och september skickas ut en årlig medarbetarundersökning för att undersöka områden inom vår arbetsmiljö. Lite som en digital anonym skyddsrond. Som en del av Bonnier koncernen,  kommer vi likt övriga bolag att byta system för undersökningen i år, och därför kommer den att skickas ut lite senare i år. Just nu är vi i full gång med utbildningar i det nya systemet, Winningtemp. Vi får därför återkomma när vi har mer information om nästa undersökning.

/Louise

 

Håkan Rudberg

Sälj & marknad

Har du som bor i Skåne provat tjänsten Morgonexpressen? Vem vill inte ha en fantastisk frukost levererad direkt hem till dörren en lördagsmorgon?! Om du inte provat ännu så gör gärna det.

Early Bird jobbar nu för fullt med lansering och utveckling av tjänsteportföljen. I början på sommaren så släpptes returtjänst i sin första version. Rent praktiskt innebär det att kund till e-handlaren enkelt kan returnera sin produkt genom att lämna paketet på samma plats som vi levererat den på. Early Bird skickar en 4 siffrig kod som kund skriver på paketet.
Distributören får avisering i handenheten och hämtar upp på returen under arbetspasset. Enkelt, smidigt och öppnar upp fantastiska möjligheter till att knyta nya kunder till oss!

Snart kommer också möjligheten att erbjuda e-handlaren att försäkra sina paket som skickas med oss. Det ger oss en produkt som ingen annan kan erbjuda idag. Ska bli spännande att följa utvecklingen av dessa tjänster. I övrigt så har det varit en ganska lugn sommar men vi har ändå lyckats teckna avtal med ett antal localkunder.

Nu väntar en spännande period framåt med mycket fokus på nyförsäljning.  Tveka inte att mejla mig ifall du har tips och idéer om nya affärer!

/Håkan

 

Marina Frank

Pre-distribution

Niklas Petersson som har jobbat med operativa inköp och lokaler, som vikarie, kommer att ha sin sista arbetsdag den 31/8. Linda Kotai som varit studieledig kommer tillbaka.

I början av hösten kommer vi att få tillgång till tre fina lokaler. Den ena i Slottsstaden, Malmö och där flyttar vi in den 29/8. De andra två ligger i Habo och Nässjö och dit får vi nycklarna den 1/9. Inflyttning sker i samband med omläggningarna

Alla 50 elbilar vi beställde förra året har levererats och görs nu i ordning för att kunna tas i bruk i distribution. Utrullningen kommer att komma i följande ordning: Helsingborg, Lomma, Malmö, Ängelholm. I Hall-geografin kommer vi att återkomma med vilka orter som får elbilar. Alla som kommer att köra en elbil kommer att bli kallade till en utbildning.

Vi har just nu 116 paxstrar i distribution vilket är riktigt häftigt jämfört med de två vi hade för två år sedan.

Det pågår ett projekt kring hur vi kan hämta information om fordonet man kör på ett lättare sätt, mer info om det kommer att komma i nästa nyhetsbrev.

Vi tittar också på möjligheten att göra befintliga fordonspärmar digitala (QR kod) och på så vis snabbare kunna uppdatera och tillhandahålla information vid behov. Projektet är i gång och jag uppdaterar er i nästa nyhetsbrev.

Det jobbas en del med vårt nya varumärke Bonway och när vi gör nya inköp kommer Bonway-loggan att användas. Vi kommer därför att ha en blandning mellan Hall, Nim och Bonway på våra kläder, fordon, västar mm ett tag framöver.
Alla våra fordon kommer att vara brandade med Early Birds logga också.
För att vara så kostnadseffektiva som möjligt kommer vi att byta ut gamla loggor successivt.

/Marina


newsletter September

Management Group Nim Distribution and Hall Media Logistik

CEO Philip Widner, Distribution Christian Pettersson, HR Louise Jeanson, Sales & Market Håkan Rudberg, Pre-distribution Marina Frank.

 

Philip Widner

CEO

Would like to take the opportunity to welcome everyone back from vacation. Even though the summer has been a bit unstable, I hope you have managed to replenish your energy reserves.

The market has become increasingly tough, we are seeing an accelerated loss of newspapers, the e-commerce market is retreating from the previous year and our growth rate of parcels has slowed. We lose SEK 4.6 million in revenue against forecast during the period, but manage to compensate with SEK 5.4 million in lower costs, which is good. It is important that we now capitalize on the efficiencies we have planned for the autumn, in combination with developing our local parcel business. There is a lot of work going on to refine our package offer both locally and at Early Bird so that we can enter as a supplier in new segments such as fashion etc.

During the autumn, we will unite under the brand Bonway, in order to more easily sell our services within Prolog, Nim and Hall Media logistics. An important step to create clarity in our communication and for our customers to perceive us as easy to do business with. We will communicate more information about this in various channels here in the coming months.

The market and the industry as a whole are facing major changes and the pace of change has increased significantly in the last year. The worsening macroeconomic situation means that we and the industry need to continuously review our operations, look for efficiencies and adjust the operations so that we have a sustainable business over time. 

We have launched a number of exciting new initiatives, including a pilot project where we will build a distribution structure in Södertälje with 6-8 hour work shifts, which will generate large savings in both infrastructure and lead times as well as facilitate staffing.

I am very happy that we can now welcome Sara Holgersson to us. Sara starts with us today as strategic CEO/management support of 50% in addition to her role as CFO at Premo. Sara will be part of the management teams for both Prolog and Nim/Hall Media.

It has been a challenging year for both companies and individuals with high inflation and an uncertain environment. Many employees experience increased costs in everyday life, everything from interest rate increases to rampant food prices. Although the new wage agreement is at a historically high level of 4.1 percent, many costs are increasing more. Therefore, Bonnier News’ management team has decided to replace the possible profit sharing for 2023 with a ”guaranteed” gratuity of up to SEK 3,250 for payment already in the autumn. As before, the amount is based on your employment rate and you need to meet certain criteria. See here for more info.

 

/Philip

Christian Pettersson

Distribution

In September, our new regional manager Åsa starts at Hall Media Logistik. I would like to take the opportunity to warmly welcome Åsa Hjelmrin to us.

During the autumn, we will have several changes at Hall and Nim (21 pcs). The reason for that is to constantly develop the business so that we can offer high quality at the lowest possible price.
Reminder that we changed the name of PA to Team Leader (TL) also on Nim before the summer, and we now have the same name on the job title on both Hall and Nim.

In May, we had DI (Distribution Innovation – our system supplier) visit us in both Jönköping and Malmö. It was an appreciated visit from both sides, where we had the opportunity to build further understanding of how the system works and how it can improve

/Christian

 

Louise Jeanson

HR

During the summer, we said goodbye to Emma Jönsson and Sabina Lindahl and took the opportunity to wish them the best of luck with their new exciting challenges within Region Skåne. They will be missed, not least by the HR Team but also by many of you.

During September and October, we welcome two new HR generalists, Sandra Uhde and Clara Lindeborg. You will receive some more personal information about both in the next newsletter.

We have gotten used to the fact that an annual employee survey is sent out in August and September to investigate areas within our work environment. A bit like a digital anonymous security patrol. As part of the Bonnier Group, we, like other companies, will change the system for the survey this year, and therefore it will be sent out a little later this year. Right now we are in full swing with training in the new system, Winningtemp. We will therefore get back to you when we have more information about the next survey.

/Louise

 

Håkan Rudberg

Sales & market

Have you who live in Skåne tried the Morgonexpressen service? Who doesn’t want a great breakfast delivered straight to their door on a Saturday morning?! If you haven’t tried it yet, please do.

EarlyBird is now working full time with the launch and development of the service portfolio. At the beginning of the summer, the return service was released in its first version. In practical terms, this means that customers of the e-tailer can easily return their product by leaving the package at the same place where we delivered it. Early Bird sends a 4-digit code that the customer writes on the package.
The distributor receives a notification in the handset and picks up the return during the work shift. Simple, flexible and opens up fantastic opportunities to connect new customers to us!

Soon there will also be the option to offer e-tailers to insure their packages sent with us. It gives us a product that no one else can offer today. It will be exciting to follow the development of these services.

Otherwise, it has been a rather quiet summer, but we have still managed to sign agreements with a number of local customers. Now an exciting period awaits ahead with a lot of focus on new sales.

Do not hesitate to email me if you have tips and ideas for new businesses!

/Håkan

 

Marina Frank

Pre-distribution

Niklas Petersson, who has worked with operational purchasing and premises, as a substitute, will have his last working day on 31/8. Linda Kotai, who has been on study leave, is coming back.

At the beginning of autumn, we will have access to three nice premises.

One in Slottsstaden, Malmö and we will move in there on 8/29.

The other two are in Habo and Nässjö and we will get the keys there on 1/9. Moving in takes place in connection with the changes.

All 50 electric cars we ordered last year have been delivered and are now being prepared for use in distribution. The rollout will come in the following order: Helsingborg, Lomma, Malmö, Ängelholm. In the Hall geography, we will come back with which locations will get electric cars. Everyone who will drive an electric car will be called to a training session.

We currently have 116 paxsters in distribution, which is really cool compared to the two we had two years ago.

There is an ongoing project about how we can retrieve information about the vehicle you drive in an easier way, more information about that will come in the next newsletter.

We are also looking at the possibility of making existing vehicle folders digital (QR code) and thus being able to update and provide information more quickly when needed. The project is underway and I will update you in the next newsletter.

Some work is being done with our new Bonway brand and when we make new purchases, the Bonway logo will be used. We will therefore have a mix between Hall, Nim and Bonway on our clothes, vehicles, vests etc. for a while to come.

All our vehicles will be branded with the Early Bird logo as well. In order to be as cost-effective as possible, we will gradually replace old logos.

/Marina