Låsproblem, rutiner m.m

Hall Media Logistik äger inga nycklar. Fastighetsägaren lämnar ut nyckel till oss i förtroende, vilket innebär ett mycket stort ansvar.

Det är viktigt att du rapporterar låsproblem så fort det uppstår, och att du gör det enligt företagets policy.

Genom att du lämnar så korrekt och detaljerad information som möjligt, kan företaget undvika att få onödiga reklamationer.

Uppge alltid tidpunkt och orsak

 • Vilken tid Koden/Taggen inte fungerade. Koden fungerar men dörr öppnas ej. Fungerar den på andra uppgångar? Har du nyckel? Meddela om du har behövt att använda den.
 • Vilken tid Nyckeln inte fungerade. Vilken nyckel gäller det? Ange nyckelns plats i nyckelbrickan. (Går in i låset men går inte vrida om/Den går inte in i låset alls. Uppge varför.)  Fungerar den i andra uppgångar? 
 • Passerkort: samma som med taggar eller koder.

 

 • Om en nyckel går av i låset och en del av nyckeln är kvar i låset, ring och  rapportera till Nattchef direkt. Har du alla nyckel-bitar kvar, kontakta Nyckelansvarig.

Borttappat/Stulet

 • Tappar du tagg/nyckel till budlokal ska du meddela Nattchef/Budansvariga så fort som möjligt. Du ska inte göra någon polisanmälan.
 • Om du tappar/blir bestulen på distrikts nycklar så gå tillbaka och leta på platsen där du vet att du hade dom senast. Ring Nattchefen/Budansvariga direkt i händelse av borttappade nycklar. Du måste göra en polisanmälan direkt. 

Ange i anmälan: Distriktsnummer som står på brickan, hur många nycklar/taggar det är på brickan ungefär. Var du tror att du tappade dom/eller blev bestulen. Att nycklarna förvaltas av Hall Media Logistik AB. Ärendenummer som du får av polisen mejlar du med en gång till personal@hallmedia.se. Kopia av polisanmälan mejlas/skickas också.

Distrikts nycklar ska alltid återlämnas i nyckelskåpet i budlokalen efter avslutat arbetspass.

För frågor kontakta Nyckelansvarig Elisabeth på 036 291 84 17 eller mejla personal@hallmedia.se

 

Lock problems, routines etc.

Hall Media Logistik does not own any keys. The property owner hands over the key to us in trust, which means a very big responsibility for us.

It is important that you report lock problems as soon as they occur, and that you do so according to our company policy.

By providing as accurate and detailed information as possible, you help the company to avoid receiving unnecessary complaints.

Always state the time and reason

 • What time The Code / Tag did not work. The code works but the door does not open. Does it work on other entrances? Do you have a key? Let us know if you have needed to use it.
 • What time the key did not work. Which key is it? Enter the location of the key in the key fob. (Goes in the lock but does not turn / It does not go into the lock at all. State why.) Does it work in other risers?
 • Passcard: same as with tags or codes.

 

 • If a key goes off in the lock and part of the key remains in the lock, call and report to the Night Manager. If you have all the key pieces left, contact the Key Manager.

Lost / Stolen

 • If you lose the tag/key to the bundle place, you must notify the Night Manager / Daytime Managers as soon as possible. You should not file a report to the police.
 • If you lose district keys, (or if they get stolen) go back and look for the place where you know you last had them. Call the Night Manager / Daytime Managers directly in the event of lost keys. A police report must be made by you as well immediately. 

 

Inform in the registration: District number that is on the badge, how many keys / tags there are on the badge approximately. Where you think you lost them and / or were robbed. That the keys are managed by Hall Media Logistik AB. Case number that you receive from the police, you email immediately to personal@hallmedia.se. A copy of the police report must also be emailed / sent to us.

District keys must always be returned in the key cabinet in the courier room after the end of the work shift.

For questions, contact Key Manager Elisabeth on 036 291 84 17 or email personal@hallmedia.se