(English below)
Team Leader – ny roll på Hall Media Logistik (ersätter Första buds-rollen och uppgraderas)

Förutom ansvar för egen distribution på distrikt, fungerar Teamledaren som en lokal samordnare, coach/handledare och har ett nära samarbete med budansvarig/nattchef på huvudkontoret.
TL är tidningsbudets närmaste kontaktperson på orten, blir delaktig i bemanning, följer upp övningar, och kanaliserar viktig återkoppling till budansvarig/nattchef.
Mandatet för Teamledaren är mer förtydligat och förstärkt, jämfört med Första budets. Rollen är relativt ny och samtliga Teamledare genomgår utbildningar som är nödvändiga för rollen.

Du som tidningsbud har nu tillgång till en ledare på plats i budlokalen.

Team leaders

 

Team Leader – a new role at Hall Media Logistik (replaces the Första Bud role and is upgraded)

In addition to responsibility for own distribution in the district, the Team Leader acts as a local coordinator, coach/supervisor and works closely with the delivery manager/night manager.
TL becomes the Newspaper carriers closest contact person on site, participates in staffing, follows up on exercises, and channels important feedback to the bid manager/night manager.
The mandate of the Team Leader is more clarified and strengthened, compared to that of the “Första bud”. The role is relatively new and all Team Leaders undergo training that is necessary for the role.

As a newspaper courier, you now have access to an on-site manager in the bundle place.