Månadsbrev Bonnier News Logistics & Production, januari 2024

Stina Morlin Affärsområdeschef, Bonnier News Logistics & Production

Hej,

Årets första månad har snart redan passerat och jag hoppas att ni alla fått en fin start på 2024.
De första veckorna i januari präglades av oväder; iskyla, halka och snökaos. De senaste dagarna har vi också nåtts av rapporter om något för årstiden så ovanligt som extrema översvämningar. Trots det vet jag att de delar av vår verksamhet som verkligen påverkas av väder och vind, vår tidningsdistribution, har rullat på i stort sett som vanligt. Stort tack till alla er som trotsat vädrets makter och fortsatt leverera tidningar till våra kunder runt om i hela landet!

I mitten av februari offentliggörs Bonnier News årsresultat. Det gör att jag i det här brevet inte kan ta upp några siffror. Jag vill därför passa på att tipsa om Bonnier News kvartalsmöte i slutet av februari (datum är ännu inte helt spikat), då Anders Eriksson kommer gå igenom koncernens samlade resultat. Vi på BNLP kommer dock – precis som övriga affärsområden – kommunicera vårt resultat några dagar tidigare.

För några veckor sedan kunde vi berätta att vi planerar att i slutet av året slå samman våra två tryckerier i Malmö. Anledningen är, precis som när vi under hösten avvecklade tryckeriet i Östersund, den minskande marknaden för tryckta tidningar. Det vi kommer att göra är att avveckla tryckeriet på Stenåldersgatan och flytta över verksamheten till tryckeriet på Olsgårdsgatan, där vi istället kommer utöka kapaciteten. Förändringen innebär stora kostnadsbesparingar, vilka kommer att bidra till en fortsatt lönsam utgivning av tryckta morgon- och kvällstidningar.

Tyvärr innebär förändringen också en omorganisation med minskad bemanning som följd. Den nya organisationen kommer att träda i kraft i slutet av året.

I går, den 29 januari, bytte Falköpings Tidning utgivningsdagar till tisdag, torsdag och lördag. Samtidigt har vi låtit all distribution av de så kallade VGT-titlarna utgå från Falköping, något vi berättade om i slutet av november. Förändringen får flera positiva effekter. Dels får distributörerna utökade arbetstider. Dels kan vi reducera antalet fordon som används och också avveckla två lokaler, i Skara och Tidaholm, som hittills bara nyttjats tre dagar i veckan.

Vid årsskiftet bytte vi tryckerier för Expressens alla magasin och Di Weekend. Tidigare trycktes de på Kroonpress i Estland, men nu har vi istället valt att fördela ut produktionen på tre olika tryckerier: Printall i Estland, Stibo i Katrineholm och Bold Mitt i Sundsvall. I samband med det valde vi också att flytta över all distribution till vår egen verksamhet, Bonway Logistics, som nu sköter distributionen av alla våra magasin över hela landet. Förändringen ger positiva effekter både för vårt hållbarhetsarbete och för vår ekonomi.

Som ni vet kommer ett av våra största projekt det här året vara Tidningstjänst AB:s (TAB) verksamhetsövergång till Bonway. Nyligen avslutade vi alla förhandlingar och det pågår nu en hel del förberedelser inom verksamheten för att vi på bästa möjliga sätt ska kunna ta emot våra nya kollegor den 1 november.

I år byter vi medarbetarundersökningsverktyg och det är snart dags att starta upp det nya verktyget Winningtemp. Winningtemp erbjuder pulsmätningar som gör det enklare för oss att kontinuerligt följa upp hur våra medarbetare trivs på jobbet. Varje medarbetare kommer att få en inloggning till Winningtemps plattform där man i realtid kan se hur teamet och organisationen mår. Mer information kommer att skickas ut separat.

Uppgifter för inloggningen till Winningtemps plattform skickas ut i slutet av vecka 5 och själva pulsmätningarna börjar den 12 februari för alla tjänstemän, som därefter kommer få nya pulsmätningar varannan vecka. Distributörer och anställda på tryckerierna kommer att genomföra två mätningar under våren, varav den första skickas ut runt vecka 9.

Vi har ett spännande år framför oss och jag ser verkligen fram emot att tillsammans med er alla utveckla BNLP:s verksamhet ytterligare!

Vänligen,
Stina

 

Stina Morlin Business area manager, Bonnier News Logistics & Production

Hello,

The first month of the year has almost already passed and I hope you all had a great start to 2024.
The first weeks of January were characterized by stormy weather; freezing cold, slippery and snow chaos. In recent days we have also received reports of something as unusual for the season as extreme flooding. Despite that, I know that the parts of our business that are really affected by the weather, our newspaper distribution, have been running pretty much as usual. Many thanks to all of you who braved the weather and continued to deliver newspapers to our customers all over the country!

Bonnier News’ annual results are published in mid-February. This means that in this letter I cannot mention any figures. I would therefore like to take the opportunity to point out Bonnier News’ quarterly meeting at the end of February (the date is not yet fully confirmed), when Anders Eriksson will review the group’s overall results. However, we at BNLP – just like other business areas – will communicate our results a few days earlier.

A few weeks ago we were able to tell you that we plan to merge our two printing companies in Malmö at the end of the year. The reason is, just like when we closed down the printing plant in Östersund in the autumn, the declining market for printed newspapers. What we will do is close down the printing house on Stenåldersgatan and move the business to the printing house on Olsgårdsgatan, where we will instead expand capacity. The change means major cost savings, which will contribute to the continued profitable publication of printed morning and evening newspapers.

Unfortunately, the change also means a reorganization with reduced staffing as a result. The new organization will come into effect at the end of the year.

Yesterday, January 29, Falköpings Tidning changed publication days to Tuesday, Thursday and Saturday. At the same time, we have allowed all distribution of the so-called VGT titles to proceed from Falköping, something we told you about at the end of November. The change has several positive effects. On the one hand, the distributors get extended working hours. On the one hand, we can reduce the number of vehicles used and also dismantle two premises, in Skara and Tidaholm, which have so far only been used three days a week.

At the turn of the year, we changed printers for Expressen’s all magazines and Di Weekend. Previously they were printed at Kroonpress in Estonia, but now we have instead chosen to distribute the production to three different printers: Printall in Estonia, Stibo in Katrineholm and Bold Mitt in Sundsvall. In connection with that, we also chose to transfer all distribution to our own business, Bonway Logistics, which now manages the distribution of all our warehouses throughout the country. The change has positive effects both for our sustainability work and for our finances.

As you know, one of our biggest projects this year will be Tidningstjänst AB’s (TAB) business transition to Bonway. We recently concluded all negotiations and a lot of preparations are now underway within the business so that we can receive our new colleagues in the best possible way on November 1.

This year we are changing employee survey tools and it is soon time to start up the new tool Winningtemp. Winningtemp offers heart rate measurements that make it easier for us to continuously monitor how our employees are enjoying themselves at work. Each employee will receive a login to Winningtemp’s platform where you can see in real time how the team and the organization are doing. More information will be sent out separately.

Information for logging into Winningtemp’s platform is sent out at the end of week 5 and the heart rate measurements themselves begin on February 12 for all employees, who will then receive new heart rate measurements every two weeks. Distributors and employees at the print shops will carry out two measurements during the spring, the first of which will be sent out around week 9.

We have an exciting year ahead of us and I am really looking forward to further developing BNLP’s business together with all of you!

Kind regards
Stina