English below

Hej,

Antalet inloggade läsare och antalet sidvisningar ökar. Det totala antalet digitala prenumerationer ökade med 9 procent jämfört med samma kvartal föregående år och stod för totalt hela 48,9 procent av alla Bonnier News-prenumerationer. Det är uppenbart att våra läsare, tittare och lyssnare uppskattar vår journalistik. Och de är inte de enda som gillar det vi gör.

Under våren har våra varumärken och medarbetare prisats flera gånger om, bland annat i Tidningsutgivarnas tävling Årets Dagstidning där det blev storslam för Bonnier News. Jag vill än en gång hylla Dagens Nyheter för “Årets dagstidning helhetspriset” och “Årets bildjournalistik”, Länstidningen Södertälje för “Årets redaktion”, Expressen för “Årets bevakning” samt vår annonsavdelning som lyckades ta hem priset “Årets annonsaffär”.

Flera av Bonnier News medarbetare har också fått olika fina utmärkelser under våren och framåt har vi flera chanser att vinna priser i Native advertising awards. Bra jobbat och stort grattis alla!Resultatet (EBITA) för första kvartalet landade på 80 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor bättre än budget, men 74 miljoner kronor sämre än samma period 2022 (så kallat proformerat resultat, justerat för bland annat förvärv och engångsposter). Vi märker av en svagare konjunktur, pressade hushåll och generellt stigande priser vilket påverkar våra läsarintäkter, annonsintäkter och kostnader. De största tappen relativt budget har skett inom lösnummer och annons, men även bundlade/printprenumerationer som gick starkt under pandemin har sett ett ökat tapp.

På affärsområdesnivå ligger DN och Bonnier News Business nära sin budget, medan Expressen Lifestyle, Bonnier News Local och Publications har haft ett tuffare kvartal. Att vi trots detta är på budget för hela Bonnier News beror på centrala budgetreserver.Genombrottet för generativ AI har varit vårens stora samtalsämne. Det ses av många som en omvälvande förändring, minst i nivå med lanseringen av Iphone 2007 eller sociala medier. Bonnier News behöver på djupet förstå hur vi bäst använder tekniken inom olika delar av organisationen, men också hur den kan påverka vår verksamhet och ytterst förtroendet för journalistiken. Vi har tillsatt flera olika arbetsgrupper inom AI-området, med Martin Jönsson som samordnare, för att följa utvecklingen och sätta upp riktlinjer för hur vi ska hantera den på bästa möjliga sätt. Vi kommer mycket snart starta upp strategiprocessen inför 2024 och jag är övertygad om att aktiviteter inom AI kommer att bli en viktig del inom det arbetet.

Under våren görs några justeringar i Bonnier News ledning. CFO Mikael Antonsson får en utvidgad roll genom ett större ansvar för genomförandet av vår strategi och våra gemensamma förflyttningar. I och med detta kommer Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef, och Lina Hallmer, CTO, att rapportera till Mikael i stället för till mig. Varken Linas eller Martins roller förändras och de kommer bägge att fortsätta ingå i Bonnier News ledningsgrupp. Förändringarna syftar till att få tech, produkt- och affärsutveckling att närma sig varandra och öka fokuset ytterligare på att genomföra vår strategi. Ambitionen är att detta kommer påskynda integrationen mellan techorganisationen och våra övriga verksamheter, där tvärfunktionella team ska arbeta tillsammans mot gemensamma mål.

Veronica Selin, som under våren varit tillförordnad CFO under Mikael Antonssons föräldraledighet, får i och med detta utökat ansvar. Veronica, som sedan tidigare ansvarar för corporate development-teamet, kommer framåt även att ansvara för koncernens business control-funktion. Nämnda förändringar börjar gälla den första maj.Den sista maj slutar vår chefsjurist Ann Norgren, hon har fått ett nytt och spännande jobb som ansvarig jurist för Disneys verksamhet i Norden och Baltikum. Bonnier News nuvarande DPO (Data Protection Officer) Jennifer Berger tar över efter Ann och rekryteringen av en ny DPO pågår för fullt. Jag vill verkligen tacka Ann för det fantastiska jobb hon gjort för att bygga upp Bonnier News legala avdelning och välkomnar Jennifer i hennes nya roll. Jennifer Berger tillträder sin nya roll den 1 juni eller så snart vi har en ny DPO på plats. Jennifer kommer att ingå i Bonnier News ledningsgrupp och rapportera till Mikael Antonsson.Resultatet av Bonnier News klimatberäkning för 2022 är nu klart.

Trots en återgång efter pandemin med ökat resande och pendlande – har utsläppen 2022 inte ökat, utan faktiskt minskat något. Sedan 2019, som är basåret för våra beräkningar, har vi minskat våra utsläpp med hela 21 procent. Det innebär att vi fortsätter att reducera vårt klimatavtryck i linje med det långsiktiga målet om att minska utsläppen med 55 procent mellan åren 2019 och 2030.

Det enskilt största glädjeämnet i rapporten ser vi inom vår distributionsverksamhet, en utsläppskategori som tillsammans med printproduktionen står för den största delen av vårt avtryck.

Tack vare målmedvetet arbete inom Bonnier News Logistics & Production ser vi hur andelen fossil- och emissionsfria körsträckor ökar både bland egna och övriga distributionsbolag. Totalt minskade de fossila utsläppen från distribution med 19 procent jämfört med 2021. Tack vare denna förbättring fortsätter vi snabbt att förflytta oss mot vårt mål om att vara fossilfria i våra transporter till 2025.

Löneutbetalning denna månad innehåller ersättning för 2022 års vinstdelning.

I anslutning till detta vill jag passa på att återigen tacka för ett fantastiskt väl utfört arbete under förra året. Vi kan, som nämnts tidigare, konstatera att vi har ett tuffare år framför oss – med stor osäkerhet i allt från volatil och svagare marknad till osäkert världsläge. Men jag är enormt stolt över vår fantastiska organisation, och säker på att vi kommer klara av att möta de utmaningar som omvärldsläget och konjunkturen skapar. Du kan ta del av sändningen från kvartalsmötet 25 april här.

Vänligen Anders


Hi

The number of logged-in readers and the number of page views increases. The total number of digital subscriptions increased by 9 percent compared to the same quarter last year and accounted for a total of 48.9 percent of all Bonnier News subscriptions. It is clear that our readers, viewers and listeners appreciate our journalism. And they’re not the only ones who like what we do.

During the spring, our brands and employees have been awarded several times, including in the newspaper publisher’s competition Årets Dagstidning, where Bonnier News won big. I would once again like to pay tribute to Dagens Nyheter for ”Newspaper of the year overall prize” and ”Photojournalism of the year”, Länstidningen Södertälje for ”Editorial of the year”, Expressen for ”Coverage of the year” and our advertising department which managed to take home the award ”Advertising business of the year”.

Several of Bonnier News’ employees have also received various fine awards during the spring and going forward we have several chances to win prizes in the Native advertising awards. Good job and big congratulations everyone! The result (EBITA) for the first quarter landed at SEK 80 million, which is SEK 9 million better than budget, but SEK 74 million worse than the same period in 2022 (so-called pro forma result, adjusted for, among other things, acquisitions and non-recurring items). We notice a weaker economy, pressured households and generally rising prices, which affects our reader revenue, advertising revenue and costs. The biggest losses in relation to budget have occurred in single issues and advertisements, but also bundled/print subscriptions, which performed strongly during the pandemic, have seen an increased loss.

At the business area level, DN and Bonnier News Business are close to their budget, while Expressen Lifestyle, Bonnier News Local and Publications have had a tougher quarter. That despite this, we are on budget for all of Bonnier News is due to central budget reserves. The breakthrough for generative AI has been the big topic of conversation this spring. It is seen by many as a revolutionary change, at least on par with the launch of the iPhone in 2007 or social media. Bonnier News needs to deeply understand how we best use technology within different parts of the organization, but also how it can affect our business and ultimately trust in journalism. We have appointed several different working groups in the AI ​​area, with Martin Jönsson as coordinator, to follow the development and set up guidelines for how to handle it in the best possible way. We will very soon start the strategy process for 2024 and I am convinced that activities in AI will be an important part of that work.

During the spring, some adjustments are made in Bonnier News’ management. CFO Mikael Antonsson gets an expanded role through greater responsibility for the implementation of our strategy and our joint movements. With this, Martin Jönsson, editorial development manager, and Lina Hallmer, CTO, will report to Mikael instead of me. Neither Lina’s nor Martin’s roles change and they will both continue to be part of Bonnier News’ management team. The changes aim to bring tech, product and business development closer together and further increase the focus on executing our strategy. The ambition is that this will accelerate the integration between the tech organization and our other operations, where cross-functional teams will work together towards common goals.

Veronica Selin, who in the spring was acting CFO during Mikael Antonsson’s parental leave, will now have increased responsibilities. Veronica, who has previously been responsible for the corporate development team, will in future also be responsible for the group’s business control function. The aforementioned changes will take effect on the first of May. On the last of May, our general counsel Ann Norgren will leave, she has got a new and exciting job as the responsible lawyer for Disney’s operations in the Nordics and Baltics. Bonnier News’ current DPO (Data Protection Officer) Jennifer Berger will take over from Ann and the recruitment of a new DPO is in full swing. I really want to thank Ann for the fantastic job she has done in building Bonnier News’ legal department and welcome Jennifer in her new role. Jennifer Berger will take up her new role on June 1 or as soon as we have a new DPO in place. Jennifer will be part of the Bonnier News management team and report to Mikael Antonsson. The result of the Bonnier News climate calculation for 2022 is now clear.

Despite a rebound after the pandemic with increased traveling and commuting – emissions in 2022 have not increased, but actually decreased slightly. Since 2019, which is the base year for our calculations, we have reduced our emissions by as much as 21 percent. This means that we continue to reduce our climate footprint in line with the long-term goal of reducing emissions by 55 percent between the years 2019 and 2030.

We see the single greatest source of joy in the report within our distribution operations, an emissions category which, together with print production, accounts for the largest part of our footprint.

Thanks to purposeful work within Bonnier News Logistics & Production, we see how the proportion of fossil fuel and emission-free mileage increases both among our own and other distribution companies. In total, fossil emissions from distribution decreased by 19 percent compared to 2021. Thanks to this improvement, we continue to move rapidly towards our goal of being fossil-free in our transport by 2025.

Salary payment this month  includes compensation for 2022 profit sharing.

In connection with this, I would like to take the opportunity to thank you once again for a fantastic job well done during the past year. We can, as mentioned earlier, state that we have a tougher year ahead – with great uncertainty in everything from a volatile and weaker market to an uncertain world situation. But I am enormously proud of our fantastic organization, and am sure that we will be able to meet the challenges that the global situation and the economy create. You can watch the broadcast from our quarterly meeting from 25th of April here.

Regards Anders