God Jul och Gott Nytt År! Merry Christmas and a Happy New Year!

(English below)

December månad är här och med det glögg, pepparkakor, gåvor, familjetid, julgran och framförallt julefrid. Det är en tid på året där vi har möjlighet att unna oss lite eftertanke och tacksamhet för allt vi har, allt vi har gjort och med en viss spänning över vad som ska komma. Som er VD  är jag stolt över allt vi har åstadkommit 2022. Utan ert engagemang, i hela organisationen, hade vi aldrig kunnat springa så fort, vara så flexibla eller orkat, om vi inte gjort det tillsammans.  För detta – TACK.

December är också en tid där vi är generösa med vår tid och omtanke om andra som kanske inte mår så bra runt denna högtid, av olika skäl. Vi vill därför som arbetsgivare slå ett slag för och inte glömma bort dem som slåss mot psykisk ohälsa. Därför tar vi tillfället i akt och presenterar ett av vårt tilltag för en friskare och hälsosammare arbetsplats – BlueCall. Vi vill att alla ska kunna prata om mentala ohälsans symtom, både med varandra och med sin omgivning, och söka hjälp i tid. Vi vill också bidra till att öka öppenhet och kunskap om mental hälsa så att inga fördomar ytterligare försvårar livet för medarbetare på vår arbetsplats.

Bluecall är ett anonymt och lättillgängligt verktyg för samtalsstöd, kompetensutveckling, individuell riskbedömning och mycket mer. Läs mer om Bluecall på nästa sida. 

Jag önskar dig och dina kära en God Jul och Gott nytt år fylld med återhämtning och framförallt julefrid. 

Din VD Philip Widner

 

Välkommen till BlueCall, ditt verktyg för att förbättra ditt mentala välmående!

Oavsett vad du vill få hjälp med finns BlueCall där för dig!

I linje med vårt engagemang att förbättra välbefinnandet och hjälpa dig nå dina mål, både på jobbet och i privatlivet, så har vi ett samarbete med BlueCall där alla får tillgång till kostnadsfria anonyma coaching sessioner med en terapeut, få hjälp att hantera stress, relationer, oro, eller få coachning i hur du skapar en bra balans mellan arbete och privatliv!

I appen finns också vår digitala verktygslåda med träningar, aktiviteter och artiklar – allt för att du ska förbättra din vardag!

Ladda ner appen genom att scanna QR-koden med din kamera. Vi bryr oss om ditt välmående!

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

The month of December is here and with it mulled wine, gingerbread, gifts, family time, Christmas tree and above all Christmas peace. It´s a time of year where we have the opportunity to indulge in some reflection and gratitude for all that we have, all that we have done and with some excitement about what is to come. As your CEO, I am proud of everything we have accomplished in 2022. Without your commitment, throughout the organization, we would never have been able to run as fast, be as flexible or have the stamina if we hadn’t done it together. For this – THANK YOU.

December is also a time where we are generous with our time and consideration for others who may not be feeling so well around this holiday, for various reasons. As an employer, we therefore want to strike a blow for and not forget those who fight against mental illness. Therefore, we take this opportunity to present one of our measures for a healthier and healthier workplace – BlueCall. We want everyone to be able to talk about the symptoms of mental illness, both with each other and with those around them, and seek help in time. We also want to contribute to increasing openness and knowledge about mental health so that no prejudices further complicate the lives of employees in our workplace.

Bluecall is an anonymous and easily accessible tool for call support, skills development, individual risk assessment and much more. Read more about Bluecall on the next page.

I wish you and your loved ones a Merry Christmas and a Happy New Year filled with recuperation and above all Christmas peace.

Your CEO Philip Widner

 

Welcome to BlueCall – your tool for improved mental wellbeing
No matter what’s on your mind, BlueCall has your back!

To increase our commitment towards healthier minds and to help you succeed in your goals at work and in your personal life, we have partnered up with BlueCall to give everyone access to free and anonymous coaching sessions with therapists. Get help to deal with stress, relationships, anxiety, or get coaching in how to create a good work-life balance!

In the app there’s also a digital toolbox where you can do wellbeing trainings, activities and read articles – with the aim to improve well-being by increasing understanding and awareness of mental health.

Download the app by scanning the QR code with your camera to access the app. We care about your mental wellbeing!