Hall Medias policy kring Coronaviruset (Covid-19) Svensk version

(For English version scroll down)

 

Mål

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att arbetsgivaren ska undersöka om det finns risker för att arbetstagare kan utsättas för smittämnen. Om det finns smittrisk på arbetsplatsen ansvarar arbetsgivaren för att:

 • Utreda vilken smittrisk som finns och bedöma vilken risk den kan utgöra för arbetstagarna.
 • Åtgärda risker och vidta skyddsåtgärder där det behövs.
 • Ge arbetstagarna de instruktioner och den information som de behöver för att utföra arbetet på ett säkert sätt och säkerställa att arbetstagaren kan tillgodogöra sig informationen.
 • Förse arbetstagarna med personlig skyddsutrustning om det behövs.
 • Anmäla allvarliga olycksfall eller tillbud till Arbetsmiljöverket.

Riktlinjer

Som ett led i detta har Hall Media följande riktlinjer:

 • Hall Media följer nära utvecklingen och den information och de rekommendationer som kommer från ansvariga myndigheter
 • Det är Hall Medias önskan att anställda följer UD:s reserekommendationer och inte reser till områden som UD avråder från
 • Hall Media tar ställning till åtgärder i varje enskilt fall där det finns misstanke om att en medarbetare är smittad av Covid-19
 • Har en medarbetare befunnit sig i ett område där smittspridning pågår av covid-19 kan det bli aktuellt att medarbetaren stängs av från arbetet tills dess att det säkerställs att personen inte är smittad
 • Kan medarbetaren i detta fall arbeta från hemmet ska Hall Media tillhandahålla den utrustning och information som medarbetaren behöver. Är det inte möjligt för medarbetaren att arbete hemifrån ska denne ändå under perioden bibehålla lön och övriga förmåner
 • Rätten att besluta om avstängning eller arbete hemifrån äger Hall Media AB, medarbetare kan själv ej ta beslut om detta på eget initiativ
 • I det fall smitta är konstaterad av läkare men medarbetaren ändå är frisk kan medarbetaren ansöka om smittbärarpenning hos försäkringskassan
 • Den medarbetare som är konstaterat smittad och är sjuk ska sjukanmäla sig och får sjuklön och sjukpenning som vid annan sjukdom

Medarbetaren

Medarbetaren har alltid ett eget ansvar för sin personliga livssituation, sin dagliga arbetssituation, sin hälsa och rehabilitering. Varje medarbetare är skyldig att följa de regler och rutiner som finns på arbetsplatsen.

 • Följa UD:s reserekommendationer och inte resa till de områden som UD avråder från
 • Ska resa ändå genomföras ska den anställde i god tid informera sin närmsta chef om detta så att nödvändiga åtgärder kan genomföras
 • Har medarbetare befunnit sig i ett område där smittspridning förekommer ska den anställde vara uppmärksam på symptom, skulle detta förekomma ska medarbetaren omedelbart kontakta sjukvården och sin arbetsgivare
 • Följa de riktlinjer som ansvariga myndigheter samt arbetsgivare sätter upp

 

Länk till Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Hall Media’s Coronavirus Policy (Covid-19)

Goal

The systematic work environment work includes that the employer should investigate whether there are risks of workers being exposed to infectious substances. If there is a risk of infection in the workplace, the employer is responsible for:

 • Investigate the risk of infection and assess what risk it may pose to employees.
 • Manage risks and take protective measures where necessary.
 • Give employees the instructions and information they need to perform the job safely and ensure that the worker can access the information.
 • Provide workers with personal protective equipment if necessary.
 • Report serious accidents or incidents to the Swedish Work Environment Authority.

 

Guidelines

 • Hall Media is closely following developments and the information and recommendations that come from responsible authorities
 • It is Hall Media’s wish that employees follow the Ministry of Foreign Affairs’ travel recommendations and do not travel to areas that the Ministry of Foreign Affairs dissuade
 • Hall Media takes a decision on actions in each case where there is a suspicion that an employee is infected by Covid-19
 • If an employee has been in an area where the spread of infection is ongoing, it may be necessary for the employee to be suspended from work until it is ensured that the person is not infected.
 • In this case, if the employee can work from home, Hall Media must provide the equipment and information that the employee needs. If it is not possible for the employee to work from home, he or she should still retain salary and other benefits during the period
 • The right to decide on suspension or work from home is owned by Hall Media AB, employees cannot decide on this on their own initiative
 • If infection is confirmed by a doctor, but the employee is still healthy, the employee can apply for contingency allowance at the insurance fund
 • The employee who is found to be infected and is ill shall report sickness and receive sick pay and sickness benefits as in case of other illness

The employee

The employee always has his own responsibility for his personal life situation, his daily work situation, his health and rehabilitation. Every employee is obliged to follow the rules and procedures that exist in the workplace.

 • Follow the Ministry of Foreign Affairs’ travel recommendations and do not travel to the areas from which the Ministry of Foreign Affairs dissuade
 • Should a trip still be carried out, the employee must inform his / her immediate superior in good time so that the necessary measures can be implemented.
 • If employees have been in an area where the spread of infection occurs, the employee should be aware of symptoms, should this occur, the employee should immediately contact the health care provider and their employer
 • Follow the guidelines set by the responsible authorities and employers

 

Link to website of the Swedish Health Authority