English below

Frågor och svar – Bonnier News vinstandelssystem 2022
Lokal anpassning Distributions Bolagen

 

Vilka får ta del av vinstandels programmet? 

Samtliga medarbetare som varit anställda, arbetat och varit närvarande minst 25 procent under perioden januari–december 2022 och som fortfarande är anställda vid utbetalningstillfället. Det gäller tillsvidareanställda, provanställda och visstidsanställda med månadslön. Vinstandelarna proportioneras i förhållande till tjänstgöringsgrad/närvaro under arbetsåret 2022.

 

Är alla Bonnier News-bolag med i vinstandels programmet?

Programmet gäller för alla anställda med månadslön, samt distributörer, inom Bonnier News majoritetsägda svenska bolag och verksamheter.

 

Måste jag jobba heltid för att ta del av vinstandelarna? 

Nej, men du måste ha en tjänstgöringsgrad/närvaro på 25 procent eller mer under januari – december 2022. Vinstandelarna proportioneras utifrån tjänstgöringsgrad/närvaro under vinstandels året.

 

Jag jobbar deltid. Hur påverkar det mina vinstandelar?

Vinstandelarna proportioneras i förhållande till tjänstgöringsgrad och närvaro. Du behöver dock ha en tjänstgöringsgrad om 25 procent eller högre under 2022 för att vara berättigad till vinstandelar. 

 

Jag har varit föräldraledig under året. Har jag – trots det – rätt till vinstandelar?

Om du varit i tjänst 25 procent eller mer under 2022 har du rätt till vinstandel. Din vinstandel proportioneras mot din tjänstgöringsgrad.

 

Jag har varit sjukskriven under året. Har jag – trots det – rätt till vinstandelar?

Om du varit i tjänst 25 procent eller mer under 2022 har du rätt till vinstandel. Din vinstandel proportioneras mot din tjänstgöringsgrad. Sjukfrånvaro upp till 14 dagar räknas som vinstandels grundande tid. 

 

Jag har varit tjänstledig under året. Har jag – trots det – rätt till vinstandelar?

Om du varit i tjänst 25 procent eller mer under 2022 har du rätt till vinstandel. Din vinstandel proportioneras mot din tjänstgöringsgrad.

 

Är vård av barn (VAB) vinstandels grundande?

Ja, är du hemma för vård av barn har du rätt till vinstandelar och VAB är vinstandels grundande tid.

 

Jag har provision som en del av min ersättning. Påverkar det min rätt till vinstandelar?

Nej, provision påverkar inte din rätt till vinstandelar.

 

Jag har rörlig ersättning i form av bonus/tantiem. Påverkar det min rätt till vinstandelar?

Ja, har du ett bonus- eller tantiem program gällande 2022 är du ej berättigad till vinstandelar.

 

Jag har bytt bolag inom koncernen. Påverkar det min rätt till vinstandelar?

Uppfyller du övriga kriterier så har du rätt till vinstandelar.

 

Jag har bytt bolag inom koncernen med glapp mellan perioderna. Påverkar det min rätt till vinstandelar?

Så länge din sammanlagda tjänstgöringsgrad inom koncernens majoritetsägda svenska bolag och verksamheter överstiger 25 procent har du rätt till vinstandel.

 

Jag har bytt anställningsform och/eller avlöningsform under mina anställningsperioder. Påverkar det min rätt till vinstandelar?

Har du bytt anställnings- och/eller avlöningsform och ändå haft en tjänstgöringsgrad under 2022 om minst 25 procent med månadslön är du berättigad till vinstandelar. 

 

Jag har arbetat hela 2022 men sade upp mig i början av april. Påverkar det min rätt till vinstandelar?

Har man sagt upp sig själv innan utbetalningstillfället är man ej kvalificerad till vinstandelar, även om man fortfarande arbetar under sin uppsägningstid vid utbetalningstillfället.

 

Jag har arbetat och varit anställd hela 2022 men slutar min anställning innan utbetalningen av vinstandelarna. Påverkar det min rätt till vinstandelar?

Du måste vara anställd vid utbetalningstillfället av vinstdelningen för att kunna ta del av ersättningen.

 

Jag går i pension under våren 2023, men har arbetat hela 2022. Påverkar det min rätt till vinstandelar?

Nej, går du i pension under perioden januari till april 2023 och har arbetat hela 2022 har du rätt till vinstandelar.

 

Jag har arbetat hela 2022 men blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist. Påverkar det min rätt till vinstandelar?

Nej, har du blivit uppsagd p.g.a. av arbetsbrist och uppfyller övriga kriterier har du rätt till vinstandelar.

 

Jag har arbetat heltid men varit timavlönad. Påverkar det min rätt till 

vinstandelar?

Ja, du måste vara anställd med månadslön för att vara berättigad vinstandelar.

 

Jag har varit konsult under hela 2022, omfattas jag av vinstandelarna?

Nej, man måste vara anställd med månadslön vid något av Bonnier News majoritetsägda svenska bolag eller verksamheter.

 

Jag har varit konsult 6,5  månader under 2022 precis innan jag blev tillsvidareanställd, omfattas jag av vinstandelarna?

Nej, du måste ha varit anställd vid ett av Bonnier News majoritetsägt bolag eller verksamhet med en tjänstgöringsgrad/närvaro om minst 25 procent under 2022, för att omfattas av vinstandelarna.

 

Jag började min anställning under kvartal 1 2022. Har jag rätt till vinstandelar?

Så länge du har arbetat och varit närvarande minst 25 procent under perioden 1 januari till 31 december 2022, oavsett när du började din anställning, är du berättigad vinstandelar, förutsatt att du fortfarande är anställd vid utbetalningstillfället.

—————————————————————————————————————————————–

Questions and Answers – Bonnier News Profit Share Scheme 2022 ⬇

Local adaptation The distribution companies

 

Who can take part in the profit sharing program?

All employees who were employed, worked and were present at least 25 percent during the period January–December 2022 and who are still employed at the time of payment. This applies to permanent employees, probationary employees and fixed-term employees with a monthly salary. The profit shares are prorated in relation to length of service/attendance during the working year 2022.

 

Are all Bonnier News companies in the profit sharing program?

The program applies to all employees with a monthly salary, as well as distributors, within Bonnier News’ majority-owned Swedish companies and operations.

 

Do I have to work full time to take part in the profit shares?

No, but you must have a service level/attendance of 25 percent or more during January – December 2022. The profit shares are prorated based on service level/attendance during the profit share year.

 

I work part time. How does it affect my profit shares?

The profit shares are proportioned in relation to length of service and attendance. However, you need to have a service rate of 25 percent or higher in 2022 to be eligible for profit shares.

 

I have been on parental leave during the year. Am I – despite this – entitled to profit shares?

If you were employed 25 percent or more during 2022, you are entitled to a share of profits. Your profit share is proportional to your length of service.

 

I have been on sick leave during the year. Am I – despite this – entitled to profit shares?

If you were employed 25 percent or more during 2022, you are entitled to a share of profits. Your profit share is proportional to your length of service. Absence due to illness up to 14 days is counted as profit-sharing time.

 

I have been on leave during the year. Am I – despite this – entitled to profit shares?

If you were employed 25 percent or more during 2022, you are entitled to a share of profits. Your profit share is proportional to your length of service.

 

Is care of children (VAB) profit sharing?

Yes, if you are at home to care for children, you are entitled to profit shares and VAB is profit share-forming time.

 

I have commission as part of my compensation. Does it affect my right to profit shares?

No, commission does not affect your right to profit shares.

 

I have variable remuneration in the form of bonus/bonus. Does it affect my right to profit shares?

Yes, if you have a bonus or royalty program valid for 2022, you are not entitled to profit shares.

 

I have changed companies within the group. Does it affect my right to profit shares?

If you meet the other criteria, you are entitled to profit shares.

 

I have changed companies within the group with gaps between the periods. Does it affect my right to profit shares?

As long as your total length of service within the group’s majority-owned Swedish companies and operations exceeds 25 percent, you are entitled to a profit share.

 

I have changed the form of employment and/or form of remuneration during my periods of employment. Does it affect my right to profit shares?

If you have changed the form of employment and/or remuneration and still had a length of service during 2022 of at least 25 percent of monthly salary, you are entitled to profit shares.

 

I have worked throughout 2022 but resigned at the beginning of April. Does it affect my right to profit shares?

If you have resigned before the time of payment, you are not qualified for profit shares, even if you are still working during your notice period at the time of payment.

 

I have worked and been employed throughout 2022, but my employment ends before the payment of the profit shares. Does it affect my right to profit shares?

You must be employed at the time of payment of the profit sharing to be able to take part in the compensation.

 

I am retiring in the spring of 2023, but have worked throughout 2022. Does this affect my right to profit shares?

No, if you retire during the period January to April 2023 and have worked throughout 2022, you are entitled to profit shares.

 

I have worked throughout 2022 but was dismissed due to labor shortage. Does it affect my right to profit shares?

No, have you been dismissed due to lack of work and meet other criteria, you are entitled to profit shares.

 

I have worked full time but was paid by the hour. Does it affect my right to

profit shares?

Yes, you must be employed with a monthly salary to be eligible for profit sharing.

 

I have been a consultant throughout 2022, am I covered by the profit shares?

No, you must be employed with a monthly salary at one of Bonnier News’ majority-owned Swedish companies or operations.

 

I have been a consultant for 6.5 months in 2022 just before I became a permanent employee, am I covered by the profit shares?

No, you must have been employed by a Bonnier News majority-owned company or business with a service level/attendance of at least 25 percent during 2022, to be covered by the profit shares.

 

I started my employment in Q1 2022. Am I entitled to profit shares?

As long as you have worked and been present at least 25 percent during the period January 1 to December 31, 2022, regardless of when you started your employment, you are entitled to profit shares, provided you are still employed at the time of payment.