(English below)

 

Digital Lönetjänst

Vårt företag använder Danske Bank som utbetalande bank för din lön. Från utbetalningen 2022-09-23 börjar vi också använda oss av Danske Banks digitala lönetjänst. Där kan du logga in och se din lönespecifikation två vardagar innan utbetalning. Framöver skickas inga lönespecifikationer ut i pappersform.

Hur kommer du åt din lönespecifikation nu? 

Du som har Bank ID

Länk till Danske Banks lönetjänst (samt tillgång till mer teknisk info)
https://danskebank.se/privat/digitala-tjanster/din-digitala-bank/lonetjanst

  • Här kan du logga in med BankId och se dina lönespecifikationer.
  • Det konto som du uppgett till oss som lönekonto finns redan registrerat i denna tjänst.
  • Du kan även lämna nya eller ändrade kontouppgifter till det bankkonto du önskar använda som lönekonto för utbetalningar från oss.
  • Din lönespecifikation är tillgänglig senast två arbetsdagar före löneutbetalning.

 

Du som inte har BankID

Kontakta oss på så hjälper vi dig med en inloggning med lösenord kopplad till din e-postadress.

hr@nimdistribution.se

Med vänliga hälsningar
HR & Lön

 

 

Digital Payroll Service

Our company uses Danske Bank as the paying bank for your salary. From the payment on 23/09/2022, we will also start using Danske Bank’s digital salary service. There you can log in and see your salary specification two weekdays before payment. No salary specifications will be sent out in paper form onwards.

How do you access your payslip now?

You who have Bank ID

Link to Danske Bank’s payroll service (as well as access to more technical info)

https://danskebank.se/privat/digitala-tjanster/din-digitala-bank/lonetjanst

  • Here you can log in with BankId and see your salary specifications.
  • The account you provided to us as a salary account is already registered in this service.
  • You can also submit new or changed account details to the bank account you wish to use as a salary account for payments from us
  • Your salary specification is available no later than two working days before salary payment.

 

You who do not have a BankID

Contact us at and we will help you with a login with a password linked to your email address.

hr@nimdistribution.se

Sincerely
HR & Salary