Månadsbrev från Stina Morlin, affärsområdeschef Bonnier News Logistics & Production, december 2023

Hej,
Med två dagar kvar till julafton kan vi snart lägga ett intensivt år till handlingarna och se fram emot några dagars välförtjänt julledighet. Det har varit ett turbulent år för hela mediebranschen där vikande annonsmarknad, hög inflation och höga räntor fått många mediebolag att dra i handbromsen. Sparpaketen har duggat tätt under året, men inom Bonnier News har vi i mångt och mycket klarat oss väldigt bra. Även om vi också har tagit till åtgärder som leder till besparingar, har vi inte behövt ta till några generella sparpaket. Det är vi väldigt glada för.

Resultatet för BNLP fortsätter att takta på bra och enligt plan. I november hade vi nettokostnader på 147 miljoner kronor vilket är i linje med månadens prognos. En bidragande orsak till det fina resultatet är att vi i november hade all time high för paketaffären. Tyvärr hade vi även högre kostnader än väntat i distributionsbolagen. Däremot var produktionsdelen av verksamheten bättre, med en positiv engångseffekt på papper på 0,8 miljoner kronor.

Ackumulerat har BNLP nettokostnader som är bättre än både prognos, budget och föregående år. Ett starkt resultat som vi ska vara väldigt stolta och glada över. Stort tack för ett bra jobb!

Det är glädjande att vi hela tiden gör framsteg vad gäller våra klimatavtryck. Vår årliga klimatrapport sammanställs inte förrän efter årsskiftet, men vi kan redan nu konstatera att vi kommer att klara av vårt mål om tio procent sänkt klimatavtryck. Det här är väldigt viktigt för hela vårt hållbarhetsarbete och det visar att de investeringar som vi gör, till exempel i ladddinfrastruktur, ger effekt.

För er som rapporterar in klimatsiffrorna kommer perioden för inregistrering för årets beräkningar att börja redan den 8 januari, vilket är tidigare än vanligt.

Som många av er vet har vi de senaste åren kämpat med väldigt höga papperspriser. Det är därför glädjande att vi nu kan se hur priserna på alla olika papperskvaliteter planar ut och till och med sjunker nästa år. Det kommer betyda mycket för oss och medföra ännu större kostnadsbesparingar.

I söndags trycktes den sista tidningen på tryckeriet i Östersund. Det var i oktober som vi berättade om nedläggningen, som beror på den minskande marknaden för tryckta tidningsprodukter, och nu har alltså tryckpressarna i Östersund fått jobba för sista gången. Det känns så klart vemodigt och jag vill ännu en gång tacka alla kollegor i Östersund för ett fantastiskt jobb under många år.

Nu tar våra andra tryckerier över ansvaret för produktionen av de titlar som vi tidigare tryckt i Östersund. Vad jag har hört har det den här första veckan gått bra, så tack alla inblandade för en smidig övergång!

Jag vill passa på att välkomna Niclas Granér till oss på BNLP. Niclas är den som ska projektleda övertagandet av TAB:s verksamhet, vilket jag tidigare berättat om. Projektet – som kallas för Homerun – rullar på och det är febril aktivitet i de olika delprojekten.

Ni minns att vi i våras lanserade Morgonexpressen, vår e-handel för hemlevererade frukostpaket. Efter att ha testat konceptet i västra Skåne under flera månader, har vi nu tagit beslut om att nästa år utvidga leveranserna till hela Skåne. Det blir spännande att se hur mottagandet blir när fler får chansen att ta del av den här unika tjänsten.

Bonnier Publications stora och välkända produkt Vi i Villa, med en upplaga på hela 1,6 miljoner exemplar, kommer framöver att delas ut av PostNord istället för av Svensk Direktreklam, SDR, som hittills hjälpt oss med distributionen. Distributionen blir dyrare men vi ser andra uppsidor med bytet, eftersom det ger möjlighet till nya annonskunder.

Till sist vill jag nämna en branschnyhet som fått uppmärksamhet i veckan. Lokaltidningsaktören Ge-Te Media, som bland annat äger ovan nämnda Svensk Direktreklam och lokaltidningen Mitt i, säljer SDR till det börsnoterade danska bolaget North Media A/S. Medieanalytikern Lars Herlin skriver i Dagens Media att SDR i och med ägarbytet får en än mer professionell ägare specialiserad på att hantera distribution av direktreklam vilket också kommer stärka direktreklamen i Sverige.

Med det vill jag tacka er alla för ett fantastiskt jobb under året och önska en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Vänligen,
Stina

 

 

Monthly Newsletter from Stina Morlin, Business Area Manager Bonnier News Logistics & Production, December 2023

Hello,

With only two days left until Christmas Eve, we can soon wrap up an intense year and look forward to a well-deserved holiday break. It has been a turbulent year for the entire media industry, with a declining ad market, high inflation, and soaring interest rates prompting many media companies to hit the brakes. Throughout the year, cost-cutting measures have been widespread, but within Bonnier News, we have, to a large extent, managed quite well. Although we have implemented measures leading to savings, we have not had to resort to any general cost-cutting packages, which is something we are very pleased about.

The results for BNLP continue to track well and according to plan. In November, we had net costs of 147 million SEK, in line with the month’s forecast. A contributing factor to the excellent result is that we reached an all-time high for the parcel business in November. Unfortunately, we also had higher costs than expected in the distribution companies. However, the production part of the business performed better, with a positive one-time effect on paper of 0.8 million SEK.

Accumulatively, BNLP has net costs that are better than both the forecast, budget, and the previous year. It’s a strong result for which we should be very proud and grateful. Thank you for your excellent work!

It’s joyful that we continue to make progress regarding our carbon footprint. Our annual climate report will not be compiled until after the turn of the year, but we can already confirm that we will meet our goal of a ten percent reduction in the carbon footprint. This is crucial for our entire sustainability effort and demonstrates that the investments we make, such as in charging infrastructure, are effective.

For those of you reporting the climate figures, the registration period for this year’s calculations will start on January 8th, earlier than usual.

As many of you know, we have struggled with very high paper prices in recent years. It is, therefore, pleasing to see that prices for all paper qualities are now stabilizing and even expected to decrease next year. This will mean a lot to us and lead to even greater cost savings.

Last Sunday, the last newspaper was printed at the Östersund printing plant. We announced the closure in October due to the decreasing market for printed newspaper products, and now the printing presses in Östersund have worked for the last time. It’s naturally a sad moment, and I want to once again thank all colleagues in Östersund for fantastic work over many years.

Now our other printing plants take over the responsibility for producing the titles we previously printed in Östersund. From what I’ve heard, things have gone well in this first week, so thanks to everyone involved for a smooth transition!

I would like to take this opportunity to welcome Niclas Granér to BNLP. Niclas is the one who will project-manage the takeover of TAB’s business, as I have mentioned before. The project, called Homerun, is progressing, and there is frenzied activity in the various sub-projects.

You may recall that earlier this year, we launched Morgonexpressen, our e-commerce for home-delivered breakfast packages. After testing the concept in western Skåne for several months, we have now decided to expand deliveries to the entire Skåne region next year. It will be exciting to see how the reception is when more people get the chance to experience this unique service.

Bonnier Publications’ large and well-known product, Vi i Villa, with a circulation of a whopping 1.6 million copies, will in the future be distributed by PostNord instead of Svensk Direktreklam (SDR), which has assisted us with distribution so far. The distribution will be more expensive, but we see other upsides to the switch, as it opens up opportunities for new advertising customers.

Finally, I want to mention an industry news that has garnered attention this week. Local newspaper operator Ge-Te Media, which owns the aforementioned Svensk Direktreklam and the local newspaper Mitt i, is selling SDR to the publicly traded Danish company North Media A/S. Media analyst Lars Herlin writes in Dagens Media that with the change of ownership, SDR will have an even more professional owner specializing in handling direct mail distribution, which will strengthen direct mail in Sweden.

With that, I want to thank all of you for a fantastic job throughout the year and wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

Best regards,
Stina