English below

 

Månadsbrev från Stina Morlin, AO-chef Bonnier News Logistic & Production

Hej,

Sommaren börjar lida mot sitt slut och nu är de flesta av oss tillbaka efter en förhoppningsvis skön och avkopplande semester. Vädret har tyvärr inte alltid varit det bästa och stormen Hans framfart över landet har nog påverkat de flesta av oss. Trots vädret känner jag själv att det har varit viktigt att ladda batterierna inför en intensiv höst. Nu ser jag verkligen fram emot att sätta tänderna i allt spännande som vi har framför oss.

Vi har under sommaren kunnat leverera ett fint resultat. I juli hade Bonnier News Logistics & Production nettokostnader på 150 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor bättre än prognos. Ackumulerat har vi nu ett resultat som är 5 miljoner kronor bättre än prognos – ett väldigt bra resultat. Paketintäkterna har inte riktigt nått upp till de volymer vi hoppats på men vi har varit fortsatt duktiga på att hålla i kostnaderna.

Tittar vi på hur vi ligger till i förhållande till våra mål ser det relativt bra ut.
Målet att klara BNLPs totala budget för nettokostnaderna ser vi ut att klara med råge, hittills är utfallet 17 miljoner kronor bättre än budget. Däremot ligger paket- och logistikintäkterna efter målet just nu. Vårt inköpsmål – att erhålla bättre pris än marknaden på papper, el och insatsvaror – ser vi ut att klara då vi taktar väsentligt bättre än de index vi följer. Hur våra koldioxidutsläpp minskar mot föregående år kommer vi att återkomma till under första kvartalet nästa år när nästa mätning är genomförd.

Apropå papper så har vi en prisnedgång även i kvartal 3 på standard-tidningspapper, denna gång med cirka 10 procent. Det är väldigt bra! Vi tror att denna prisnivå kommer att hålla i sig året ut.

Som många av er vet kunde vi i början av augusti berätta att vi den 15 augusti sålt Happy Green till e-handelsföretaget Glimja. Happy Green har sedan starten kämpat med röda siffror och med Glimja kommer Happy Green få bättre förutsättningar att uppnå positiva resultat och utvecklas framöver. Happy Greens vd Torulf Rosvall kommer att lämna organisationen men övrig personal följer med till Glimja, vilket är väldigt glädjande. Jag vill passa på att tacka Torulf för ett fantastiskt arbete med att bygga upp Happy Green och att nu sälja verksamheten. Det har under flera års tid varit hårt jobb för att bygga upp ett fint varumärke med många fina produkter. Vi kommer att sakna dig och önskar dig stort lycka till framöver!

Innan sommaren lanserades Morgonexpressen, vårt frukosterbjudande till boende i västra Skåne. Det har nu gått några månader och vi ser att fler och fler börjar upptäcka erbjudandet. Det är verkligen roligt och ännu roligare är det så klart att frukosten verkar uppskattad. Det ska bli spännande att se utvecklingen av den här nya tjänsten som vi tror har stor potential.

Från och med den 1 september i år sker en organisationsförändring i BNLP som innebär att Prepress-avdelningen flyttar till Commercial. Förändringen innebär att Prepress kommer närmare Commercial, den organisation som Prepress samverkar mest med. Förändringen är också ett led i att renodla BNLP:s verksamhet och öka vårt fokus på externa intäkter. Anders Nilsson, som är chef för Prepress, kommer att rapportera till CCO Alexander Lydecker. I övrigt påverkas inte Prepress-organisationen av förändringen.

Ingen har nog missat att Sverige under sommaren gått in i ett nytt säkerhetsläge. För några veckor sedan höjde Säpo terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala. Hotet, säger myndigheterna, är allvarligt och riktat mot Sverige och svenska intressen. Det är dock viktigt att poängtera att det inte finns något som tyder på att det finns ett specifikt hot riktat mot svensk media.

I förra veckan spelade vår säkerhetschef Crister Ohlsson in en allmänt riktad säkerhetsutbildning som går att ta del av här, eller på vår utbildningsplattform Bonnier Palms. I utbildningen berättar också säkerhetsspecialisten Lena Ljungdahl om vad nivåhöjningen faktiskt betyder och ger konkreta tips på hur man bör agera om man hamnar mitt i ett attentat. Jag rekommenderar er att titta på utbildningen, som är ungefär en halvtimme lång.

Ni kanske funderar över hur det går med de nya lönerna inom Unionens avtalsområde? Vi är just nu inne i slutfasen av lönerevisionen för Bonnier News och det pågår förhandlingar med Unionen inom distributionsbolagen. Vi hoppas så klart att vi ska vara i mål så snart som möjligt, men jag får be om att återkomma med mer information inom kort.

På torsdag 31 augusti, sänds ett nytt kvartalsmöte för Bonnier News där vår vd Anders Eriksson bland annat kommer gå igenom det ekonomiska resultatet för det andra kvartalet. Kontakta oss för att få länken!

Som jag skrev i början av det här brevet så har vi en intensiv höst framför oss. Jag ser fram emot att fortsätta skapa en massa bra saker tillsammans med er!

Vänligen Stina

 

English version

Monthly letter from Stina Morlin, AO manager Bonnier News Logistic & Production

Hello,

Summer is coming to an end and now most of us are back after a hopefully nice and relaxing holiday. Unfortunately, the weather has not always been the best and the storm Hans´ progress over the country has probably affected most of us. Despite the weather, I personally feel that it has been important to recharge the batteries before an intense autumn. Now I’m really looking forward to sinking my teeth into all the exciting things we have ahead of us.

During the summer, we were able to deliver a fine result. In July, Bonnier News Logistics & Production had net costs of SEK 150 million, which is SEK 2 million better than forecast. Cumulatively, we now have a result that is SEK 5 million better than forecast – a very good result. The package revenues have not quite reached the volumes we had hoped for, but we have continued to be good at keeping costs down.

If we look at how we are doing in relation to our goals, it looks relatively good.
The goal of meeting BNLP’s total budget for net costs looks like we will be able to do so with flying colors, so far the outcome is SEK 17 million better than budget. However, package and logistics revenues are currently behind the target. Our purchasing goal – to obtain a better price than the market for paper, electricity and consumables – looks like we will be able to achieve it as we are doing significantly better than the indices we follow. We will return to how our carbon dioxide emissions decrease compared to the previous year during the first quarter of next year when the next measurement is completed.

Speaking of paper, we also have a price drop in quarter 3 for standard newsprint, this time by around 10 percent. It is very good! We believe that this price level will hold for the rest of the year.

As many of you know, at the beginning of August we were able to tell you that on August 15 we sold Happy Green to the e-commerce company Glimja. Since the beginning, Happy Green has struggled with red numbers and with Glimja, Happy Green will have better conditions to achieve positive results and develop in the future. Happy Green’s CEO Torulf Rosvall will leave the organization but other staff will come with him to Glimja, which is very gratifying. I would like to take the opportunity to thank Torulf for a fantastic job in building up Happy Green and now selling the business. It has been hard work for several years to build a fine brand with many fine products. We will miss you and wish you the best of luck in the future!

Before the summer, Morgonexpressen, our breakfast offer for residents in western Scania, was launched. It has now been a few months and we see that more and more people are starting to discover the offer. It’s really fun and even more fun is of course that the breakfast seems appreciated. It will be exciting to see the development of this new service, which we believe has great potential.

As of September 1 this year, there will be an organizational change in BNLP which means that the Prepress department will move to Commercial. The change means that Prepress will be closer to Commercial, the organization with which Prepress cooperates most. The change is also part of streamlining BNLP’s operations and increasing our focus on external revenue. Anders Nilsson, who is head of Prepress, will report to CCO Alexander Lydecker. Otherwise, the Prepress organization is not affected by the change.

No one has probably missed that Sweden entered a new security situation during the summer. A few weeks ago, Säpo raised the terror threat level from three to four on a five-point scale. The threat, say the authorities, is serious and directed against Sweden and Swedish interests. However, it is important to point out that there is nothing to indicate that there is a specific threat directed at Swedish media.

Last week, our security manager Crister Ohlsson recorded a general security training that you can take part in here, or on our training platform Bonnier Palms. In the training, security specialist Lena Ljungdahl also talks about what the level increase actually means and gives concrete tips on how to act if you find yourself in the middle of an attack. I recommend you watch the training, which is about half an hour long (in Swedish)

You may be wondering how things are going with the new wages within the Union’s agreement area? We are currently in the final phase of the wage revision for Bonnier News and negotiations are underway with the Union within the distribution companies. We certainly hope to be at the finish line as soon as possible, but I have to ask you to come back with more information shortly.

On Thursday 31 August, a new quarterly meeting will be broadcast for Bonnier News where our CEO Anders Eriksson will, among other things, review the financial results for the second quarter. Contact us to get the link.

As I wrote at the beginning of this letter, we have an intense autumn ahead of us. I look forward to continuing to create a lot of great things together with you!

Regards Stina