English below

Video från Kvartalsmöte/Video from quarterly meeting February 10

 

Årsberättelse Bonnier News 2022

Vår strategi var fortsatt framgångsrik under 2022 och trots ett osäkert världsläge och turbulenta förhållanden på marknaden levererar Bonnier News ett mycket starkt resultat. Omsättningen uppgår till 9.7 miljarder SEK (jmf 8.5 miljarder SEK, 2021), där ökningen drivs av förvärv och underliggande tillväxt. Året präglas av en stark ökning av digitala prenumerationer och en återhämtning av event- och utbildningsaffären efter pandemidrabbade år. Det här i kombination med en bibehållen annonsförsäljning och en fortsatt stor efterfrågan på våra printprodukter. EBITA uppgår till 884 MSEK (jmf 988 MSEK, 2021), vilket motsvarar en EBITA-marginal på 9 procent.

De totala läsarintäkterna bibehålls på fjolårets nivåer, drivet av en fortsatt stark utveckling i den digitala prenumerationsaffären som växer med jämförbart 16 procent. Detta kompenserar för volymtapp i printprenumerationer och lösnummer. Även annonsaffären fortsätter prestera relativt starkt, särskilt inom branscher som var hårt drabbade under pandemin. Trots det osäkra makroekonomiska läget som påverkar annonsmarknaden, framför allt under den senare delen av året, bibehålls de totala jämförbara annonsintäkterna på fjolårets nivåer, drivet av en fortsatt tillväxt digitalt och ett måttligt tapp i print. Event och utbildningsverksamheten presterar starkt under året, fler fysiska event och utbildningar har kunnat anordnas och intäkterna växer med jämförbart 29 procent.

Under 2022 stärks samarbetet mellan den svenska läsar- och annonsaffären genom bildandet av en gemensam organisation för de kommersiella verksamheterna. Den nya organisationen bygger vidare på den operativa modell som sattes för läsaraffären i fjol och består av tvärfunktionella team som samarbetar tvärs Bonnier News. Målet är att öka kunskapsdelning och effektivisera arbetssätt inom organisationen. I samband med förändringen möjliggörs även ett ökat samarbete mellan den kommersiella avdelningen och techorganisationen.

Kostnaderna inom tryck och distribution ökar med 2 procent, vilket framför allt drivs av extrema prishöjningar på papper och material. Kostnadsökningar till följd av högre priser motverkas av fortsatta effektiviseringar i distributionsleden, ökad försäljning av paketleveranser i tidningsdistributionen och minskade tryckta upplagor.

I mars slutförs affären med Gota Media och arbetet med genomförandet av vår partnerskapsplan inleds – tillsammans ser vi stora möjligheter framåt. I maj förvärvas Bonnier Publications från Bonnier Group och blir ett eget affärsområde under Bonnier News. Ambitionen är att stärka Bonnier News magasinsverksamhet, öka den digitala utvecklingstakten för magasinstitlarna samt skapa synergier. I juni utökas nätverksaffären genom förvärvet av Close, Sveriges största chefsnätverksbolag. Close är ett starkt komplement till den existerande event- och utbildningsaffären inom Bonnier News Business och har stor potential att växa såväl i Sverige som internationellt.

Under hösten uppdaterar vi vårt varumärke och kan nu sätta ord på vad vi gör och alltid har gjort. Bonnier News – För det fria ordet. Stora insatser riktas också för att stödja det fria ordet även utanför Sveriges gränser. Inte minst genom stödet till journalistik i Ukraina, skapandet av Ukrainian Media Fund samt etablerandet av Repost i syfte att möjliggöra fri och oberoende journalistik för rysktalande i och utanför Ryssland. Detta är ett långsiktigt åtagande som påverkar vårt ekonomiska resultat med totalt 22 MSEK under 2022.

I november genomförs sammanslagningen av distributions bolagen Dooris och Early Bird, med ambitionen att gemensamt utveckla hållbara distributionslösningar och ta en ännu starkare position på marknaden inom paketleveranser. Verksamheten kommer drivas under varumärket Early Bird och Bonnier News ägarandel i den nya konstellationen utgör 34 procent, samt ytterligare delägarskap via Premo och Gota Media.

Vid morgondagens direktsända kvartalsmöte kommer jag fördjupa mig i resultatet. Samtidigt kommer jag och flera kollegor diskutera vad som kommer vara viktigt för oss och för branschen under året som kommer. Missa inte det.

2021 införde vi ett vinstdelningsprogram som innebär att personalen, vid ett bra resultat för Bonnier News, får ta del av vinsten. Utfallet av 2022 års vinstandelsprogram uppgår till 45 MSEK. Beloppet som man som medarbetare erhåller bestäms när vi vet hur många som omfattas av programmet och kommer – på samma sätt som i fjol – fördelas enligt tjänstgöringsgrad. Ersättningen kommer att betalas ut i samband med lön senast i april. Ytterligare information om programmet kommer från HR-avdelningen inom kort. Efter denna utbetalning kommer Bonnier News under de senaste 1,5 åren delat ut över 160 MSEK i vinstdelning och gratifikation till våra medarbetare för fina insatser och stark resultatutveckling.

Jag vill tacka alla för ännu ett fantastiskt år. Tillsammans har vi fortsatt utveckla Bonnier News verksamhet, nått ut med viktig journalistik till miljontals läsare, lyssnare och tittare och fört det fria ordet framåt. Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med er under 2023.
Vänligen, Anders
(vd Bonnier News)


 

Annual report Bonnier News 2022

Our strategy continued to be successful in 2022 and despite an uncertain world situation and turbulent market conditions, Bonnier News delivered a very strong result. The turnover amounts to SEK 9.7 billion (cf. SEK 8.5 billion, 2021), where the increase is driven by acquisitions and underlying growth. The year is marked by a strong increase in digital subscriptions and a recovery in the event and education business after years affected by the pandemic. This in combination with maintained advertising sales and continued high demand for our print products. EBITA amounts to SEK 884 million (cf. SEK 988 million, 2021), which corresponds to an EBITA margin of 9 percent.

Total reader revenue is maintained at last year’s levels, driven by continued strong development in the digital subscription business, which is growing by a comparable 16 percent. This compensates for volume loss in print subscriptions and shop-purchased papers. The advertising business also continues to perform relatively strongly, especially in industries that were hard hit during the pandemic. Despite the uncertain macroeconomic situation affecting the advertising market, especially during the latter part of the year, total comparable advertising revenues are maintained at last year’s levels, driven by continued growth in digital and a moderate loss in print. Events and training activities perform strongly during the year, more physical events and training have been organized and revenues grow by a comparable 29 percent.

In 2022, the collaboration between the Swedish reader and advertising business will be strengthened through the formation of a joint organization for the commercial operations. The new organization builds on the operational model set for the reader business last year and consists of cross-functional teams that collaborate across Bonnier News. The goal is to increase knowledge sharing and streamline working methods within the organization. In connection with the change, increased cooperation between the commercial department and the tech organization is also made possible.

Costs in printing and distribution increase by 2 percent, which is primarily driven by extreme price increases for paper and materials. Cost increases as a result of higher prices are offset by continued efficiencies in the distribution chain, increased sales of package deliveries in newspaper distribution and reduced print editions.

In March, the deal with Gota Media will be completed and work on the implementation of our partnership plan begins – together we see great opportunities ahead. In May, Bonnier Publications was acquired from Bonnier Group and became its own business area under Bonnier News. The ambition is to strengthen Bonnier News’ magazine operations, increase the digital pace of development for the magazine titles and create synergies. In June, the network business expanded through the acquisition of Close, Sweden’s largest executive network company. Close is a strong complement to the existing event and training business within Bonnier News Business and has great potential to grow both in Sweden and internationally.

During the autumn, we update our brand and can now put into words what we do and have always done. Bonnier News – “För det fria ordet”, For free speech. Major efforts are also directed to support free speech even outside Sweden’s borders. Not least through the support for journalism in Ukraine, the creation of the Ukrainian Media Fund and the establishment of Repost with the aim of enabling free and independent journalism for Russian speakers in and outside of Russia. This is a long-term commitment that affects our financial results with a total of SEK 22 million in 2022.

In November, the merger of the distribution companies Dooris and Early Bird took place, with the ambition to jointly develop sustainable distribution solutions and take an even stronger position on the market within package deliveries. The business will be run under the Early Bird brand and Bonnier News’ ownership stake in the new constellation is 34 percent, as well as additional co-ownership via Premo and Gota Media.

At the live quarterly meeting, I will delve into the results. At the same time, several colleagues and I will discuss what will be important for us and for the industry in the coming year. Do not miss it.

In 2021, we introduced a profit-sharing program which means that, in the event of a good result for Bonnier News, the staff gets to share in the profit. The outcome of the 2022 profit sharing program amounts to SEK 45 million. The amount that you as an employee receive is determined when we know how many are covered by the program and will – in the same way as last year – be paid due to employment rate. The compensation will be paid out in connection with salary by April at the latest. Further information about the program will come from the HR department shortly. After this payment, during the last 1.5 years, Bonnier News has distributed over SEK 160 million in profit sharing and gratuity to our employees for fine efforts and strong earnings development.

I want to thank everyone for another great year. Together, we have continued to develop Bonnier News’ operations, reached out to millions of readers, listeners and viewers with important journalism and moved free speech forward. I really look forward to working with you in 2023.
Regards Anders
(CEO Bonnier News)