Nyhetsbrev maj/Newsletter May

English below

nyhetsbrev maj

Ledningsgrupp Nim Distribution och Hall Media Logistik ; CEO Philip Widner, Distribution Christian Pettersson, HR Louise Jeanson, Sälj & Marknad Håkan Rudberg, Pre-distribution Marina Frank.

 

Philip Widner

CEO

Hej

Vi stack ut hakan i branschen när vi satte vårt mål att vara emissionsfria 2025. Ett väldigt ambitiöst mål men tack vare målmedvetet arbete från er alla har andelen fossil- och emissionsfria körsträckor ökat kraftigt. Totalt minskade de fossila utsläppen från distribution med 19 % jämfört med 2021, och vi fortsätter att snabbt förflytta oss mot vårt mål om att vara fossilfria i våra transporter till 2025. Det här är otroligt tillfredsställande, bra jobbat alla!

Även om vi fortsatt har god tillväxt i paketaffären och tar stadiga marknadsandelar så blir den svagare konjunkturen allt mer kännbar och tillväxttakten har dämpats.
Vi har fått skruva ner förväntningarna för helåret och behöver således se hur vi kan kapitalisera tidigare på de effektiviseringar vi har planerat och vilka ytterligare synergier vi kan hitta.

Vi har tidigare nämnt att vi ska gå in under ett nytt varumärke. Bonnier News tre distributionsbolag Nim Distribution, Hall Media Logistik och Prolog KB ska alla förenas under namnet Bonway. Bolagen förblir enskilda juridiska enheter och behåller sina nuvarande organisationsnummer.

På det digitala personalmötet den 25 maj kommer vi att ägna stor del av mötestiden att berätta om projekt Bonway. (Läs mer under Håkans inlägg) Vi kommer i vanlig ordning att publicera videon från mötet på dBlogg /hemsida, så att den kan ses i efterhand.

Den 1 maj startade jag som vd även för Prolog KB, och ansvarar nu för Bonnier News samtliga distributionsbolag. Jag kommer nu att lägga stor del av min tid på att lära känna denna nya organisation och försöka förstå bolagens likheter och olikheter. Målsättningen är att söka best practice och lära av varandra.

Jag vill också passa på att påminna om att Bonnier News bjuder på anmälningsavgiften för alla medarbetare som vill delta i Blodomloppet. Du kan välja att delta på egen hand eller tillsammans med kollegor. Om du anmäler ett lag om 5 personer, ingår en god picknick som avslutning på loppet. För anmälan av deltagande eller mer utförlig information, besök dBlogg /hemsida.

/Philip

 

Christian Pettersson

Distribution

Inleder med en uppdatering gällande rekrytering av tjänstemän inom distribution.
Vi har nu rekryterat en ny Distributionsledare (DL) till Nim Norr. Varmt välkommen säger vi till Nick Frost! :happy:
Gällande rekrytering av DL på Hall Media så är vi i slutskedet av processen.
Vad gäller rekrytering av ny Regionchef i Hall Media pågår prodessen.

Från och med 1 maj har vi nya rutiner för sjuk/frisk/VAB-anmälan i Hall Media.
Information har gått ut via alla tänkbara kanaler samt att du hittar den på hemsidan.

Även den nya organisationen med Distributionsledare i Hall körde igång 1 maj.
Louise, Jonatan och Daniel är ansvariga för bl. a: personal, bemanning, är delaktiga vid fackliga förhandlingar m.m. Varje DL har ansvar för ett visst antal noder, men kommer också att täcka upp för varandra vid behov. DL rapporterar till Regionchef.

Vi närmar oss även sommar och många av er kommer att vara lediga.
Jag vill därför passa på att påminna om att säkerställa att allt är uppdaterat i era körlistor, så att en eventuell vikarie får bra förutsättningar att hitta runt. Se gärna till att ta lite extra väl hand om era nya kollegor som kommer till er arbetsplats.

Under maj så har vi omläggningar i Huskvarna/Gränna och Malmö samt en del mindre justeringar på andra orter.

/Christian

 

Louise Jeanson

HR

Först och främst så vill jag informera om att vår uppdaterade gemensamma arbetsmiljöpolicy för Nim och Hall Media publicerats och går att läsa på Nims dBlogg och Halls budsida. Där finns bl.a. beskrivning av vårt systematiska arbetsmiljöarbete, ansvarsfördelning inom arbetsmiljö och aktuella arbetsmiljömål för året. Inom kort kommer den även att finnas tillgänglig på våra tavlor för arbetsmiljö och säkerhet ute i verksamheten. Ett liknande arbete inleds nu med en uppdaterad och gemensam policy för alkohol och droger.

Vi har under senaste året jobbat allt närmre vårt systerbolag Prolog och har redan för försäljning och ekonomi hittat en gemensam hantering mellan bolagen. I samband med att Philip nu tillträder som VD även för Prolog så har vi sett ytterligare en synergi och det gäller löneavdelningen. Från och med 1 maj så kommer därmed Jörgen Hugosson att leda en utökad lönegrupp där hantering för Prologs löner också ingår. Vi välkomnar därför två medarbetare som kommer att ingå i HR-teamet men fortsatt vara anställda inom Prolog, Beatrice Öhrling och Birgitta Broberg. För våra anställda så kommer ingen förändring att ske initialt utan det är fortfarande Jörgen och Loella som är kontaktpersoner för Nim och Hall Media. Med tiden så ser vi att teamet kommer att jobba mer gemensamt med alla tre bolagen och bli en naturlig back-up för varandra inom gruppen.

Gällande den pågående avtalsrörelsen så kan vi meddela att inget av våra kollektivavtal är färdigförhandlade. När det gäller Transports avtal så är slutförhandlingar nästa vecka och vi hoppas nå en överenskommelse inom maj månad. För Unionen så gäller aktuellt avtal under maj månad och det kommer tidigast vid månadsskiftet finnas ett nytt kollektivavtal signerat. Under nästa månad kommer vi därmed att få mer information om våra nya kollektivavtal och hur det påverkar årets lönerevision.

/Louise

 

Håkan Rudberg

Sälj & marknad

I april körde vi igång med ytterligare en ny tjänst – C2B (Customer to business)
Innebär att vi nu också hämtar upp returpaket från konsumenter, och vi ser också till att de skickas tillbaka till företag som konsumenterna beställt ifrån.
Info om hur vi ska hantera detta flöde har publicerats på dBlogg/hemsida men du som distributör kan också vända dig till din DL för mer info.

Som Philip nämner i sin text pågår arbetet med vårt nya varumärke Bonway.
T. ex framtagandet av en ny gemensam plattform för intern kommunikation, som kommer att ersätta Nims dBlogg, Halls budsida och Prologs intranät.
En grupp, där jag själv ingår, jobbar med en ny gemensam hemsida. En viktig plattform att hänvisa kunder och arbetssökande till för att bl. a. kunna berätta om våra tjänster och vakanser.
Vi kommer att berätta mer om Bonway-projektet på det digitala personalmötet 25/5. Mötestiden är 07:30-08:30. Vi använder oss av google meet som endast medger 300 deltagare, därför kan vi inte skicka inbjudan till alla distributörer. Däremot får du gärna höra av dig till valeria.fridrik@bonniernews.se om du önskar få en inbjudan. Annars kan du som vanligt se inspelningen i efterhand på dBlogg/hemsida.

I aprils Nyhetsbrev lovade jag återkomma med en uppdatering om Morgonexpressen. Frukostpaket som ska levereras hem till kund på natten. Vi har nu gjort ett första testutskick till ett 20-tal personer och har fått feedback på vad som fungerat bra och vad som kan förbättras. Bl.a behöver paketeringen av vissa brödsorter ses över.

/Håkan

 

Marina Frank

Pre-distribution

Den 28 april gick vi in i sista fasen av att säcksortera paket till varje rutt i Nim. Det innebär att distributörer på alla våra orter nu får sina paket sorterade rutt-vis.
Det betyder att vi sorterar i 1034 riktningar i Nim-geografin och 326 riktningar i Hall-geografin. Detta gör vi för att underlätta pakethanteringen så mycket som möjligt ute på noderna.

Vi fortsätter jobba med vårt miljömål – att bli helt emissionsfria under 2025.
Under våren börjar vi få leveranser av de 61 Paxstrar som vi beställde vintern 2022.
Planen är att de ska komma ut i distribution i omgångar under vår, sommar och höst.

I skrivande stund så finns alla 50 elbilar, som beställdes sommaren 2022, i hamnen i Malmö. Leveranser av dessa kommer under maj och framåt.

Vi har fått upp 18 nya laddstolpar i Malmö, vilket är fantastiskt roligt. Därmed är vi klara i Malmö, Lomma, Helsingborg.
Tranås, Markaryd och Ängelholm är näst på tur.

Vi har börjat att testa köra emissionsfri transport mellan Jönköping och Tranås. Mer info om hur detta landar kommer längre fram.

Under april flyttade vi in i en ny och fin lokal i Ljungby, och under maj kommer vi få nycklar till vår nya lokal i Helsingborg. Även i Vetlanda flyttar vi till nya fina lokaler, och det sker faktiskt idag fredag 5 maj!

Frekvensnedgångarna i Falköping/Skara/Tidaholm 1 april och i Värnamo 1 maj har inneburit att vi också behövt att se över våra transporter och teckna nya avtal med våra entreprenörer.

Den nya rutinen i Hall Media med att maila in fordonsproblem fungerar mycket bra.
Rutinen har underlättat vårt arbete väldigt mycket och vi är tacksamma för att alla snabbt anammat det nya sättet att rapportera in på.

/Marina


newsletter May

Management Group Nim Distribution and Hall Media Logistik

CEO Philip Widner, Distribution Christian Pettersson, HR Louise Jeanson, Sales & Market Håkan Rudberg, Pre-distribution Marina Frank.

 

Philip Widner

CEO

Hi

We stuck our chin out in the industry when we set our goal of being emission-free by 2025. A very ambitious goal, but thanks to the determined work of all of you, the percentage of fossil and emission-free mileage has increased greatly. In total, fossil emissions from distribution were reduced by 19% compared to 2021, and we continue to move rapidly towards our goal of being fossil free in our transport by 2025. This is incredibly satisfying, well done everyone!

Although we continue to have good growth in the parcel business and take steady market shares, the weaker economy is becoming more and more noticeable and the rate of growth has slowed down.

We have had to turn down expectations for the whole year and need to see how we can capitalize on earlier efficiencies and what further synergies we can find.

We have previously mentioned that we will go under a new brand. Bonnier News’ three distribution companies Nim Distribution, Hall Media Logistik and Prolog KB will all be united under the name Bonway. The companies remain separate legal entities and retain their current corporate numbers.

At the XL meeting on May 25, we will spend a large part of the meeting time talking about the Bonway project. (Read more about under Håkans post) As usual we will publish the video from the meeting on dBlogg/website, so that it can be viewed afterwards.

On May 1, I started as CEO of Prolog KB as well, and am now responsible for all of Bonnier News’ distribution companies. I will now spend a large part of my time getting to know this new organization and trying to understand the companies’ similarities and differences. The goal is to seek best practice and learn from each other.

I would also like to take the opportunity to remind you that Bonnier News offers a free registration fee for all employees who want to participate in the Blood Circulation. You can choose to participate on your own or with colleagues. If you register a team of 5 people, a good picnic at the end of the race is included. For registration of participation or more detailed information, visit Nim dBlogg / Hall homepage.

/Philip

Christian Pettersson

Distribution

I begin with an update regarding the recruitments within distribution.
We have now recruited a new DL for Nim Norr. We say a warm welcome to Nick Frost! :happy:
Regarding the recruitment of DL at Hall Media, we are in the final stage of the process.
The recruitment process of a new Regional Manager in Hall Media, is in progress.

As of May 1, we have new routines for sick/healthy/VAB notification in Hall Media.
Information has gone out via all imaginable channels and you can also find it on the website.

The new organization with Distribution Leaders Louise, Jonatan and Daniel are responsible for e.g. a: personnel, staffing, are involved in union negotiations, etc. Each DL is responsible for a certain number of nodes, but will also cover for each other when needed. DL reports to the Regional Manager.

We are also approaching summer and many of you will take time off.
I would therefore like to take the opportunity to remind you to ensure that everything is updated in your delivery lists, so that a substitute has good conditions to find his/her way around the routes. Please also make sure to take extra good care of your new colleagues who come to your workplace.

During May, we have rescheduling of routes in Huskvarna/Gränna and Malmö as well as some minor adjustments in other locations.

/Christian

 

Louise Jeanson

HR

First of all, I would like to inform you that our updated joint work environment policy for Nim and Hall Media has been published and can be read on the Nim dBlog and Hall website. There are i.a. description of our systematic work environment work, division of responsibilities within the work environment and current work environment goals for the year.

Soon it will also be available on our boards for work environment and safety outside the business. Similar work is now starting with an updated and common policy for alcohol and drugs.

Over the past year, we have worked increasingly closely with our sister company Prolog and have already found joint management between the companies for sales and finance. In connection with Philip now taking over as CEO for Prolog as well, we have seen another synergy and that applies to the payroll department.
As of May 1, Jörgen Hugosson will therefore lead an expanded salary group that also includes handling Prolog’s salaries. We therefore welcome two employees who will be part of the HR team but will continue to be employed within Prolog, Beatrice Öhrling and Birgitta Broberg.
For our employees, there will be no change initially, but it is still Jörgen and Loella who are the contact persons for Nim and Hall Media. Over time, we see that the team will work more jointly with all three companies and become a natural back-up for each other within the group.

Regarding the ongoing negotiations, we can announce that none of our collective agreements have been fully negotiated. Regarding Transport’s agreement, final negotiations are next week and we hope to reach an agreement within the month of May. For the Union, the current agreement applies during the month of May and a new collective agreement will be signed at the beginning of the month at the earliest.
During the next month, we will receive more information about our new collective agreements and how it affects this year’s salary revision.

/Louise

 

 

Håkan Rudberg

Sales & market

In April, we launched another new service – C2B (Customer to business)
Means that we now also pick up return packages from consumers, and make sure that packages are sent back to the companies that consumers ordered from.

Information about how we will handle this flow has been published on dBlogg/website, but you as a distributor can also turn to your DL for more information.

As Philip mentions in his text above, work is ongoing with our new brand Bonway.
For example, the creation of a new joint platform for internal communication, which will replace Nim’s dBlogg, Hall’s website for distributors and Prolog’s intranet.

Another group, of which I am a part, is working on a new joint website. An important platform to refer customers and job seekers to in order to, among other things, a. be able to tell them about our services and vacancies.
We will tell you more about the Bonway project at the digital staff meeting on 25th of May. The meeting time is 07:30-08:30. We use google meet which only allows 300 participants, therefore we cannot send invitations to all distributors. However, please contact valeria.fridrik@bonniernews.se if you wish to receive an invitation. Otherwise, as usual, you can watch the recording afterwards on dBlogg/website.

In April’s Newsletter, I promised to return with an update on the Morgonexpress. Breakfast packages to be delivered to the customer’s home at night.
We have now done a first test delivering to about 20 people and have received feedback on what worked well and what can be improved. Among other things, the packaging of certain types of bread needs to be reviewed.

/Håkan

 

Marina Frank

Pre-distribution

On April 28th we entered the final phase of sorting packages to each route in Nim. This means that distributors in all our locations now receive their packages sorted by route.
We sort in 1034 directions in the Nim geography and 326 directions in the Hall geography. We do this to facilitate package handling as much as possible out on the nodes.

We continue to work with our environmental goal – to become completely emission-free in 2025.
In the spring, we will start receiving deliveries of the 61 Paxstras that we ordered in winter 2022. The plan is for them to be distributed in installments during spring, summer and autumn. At the time of writing, all 50 electric cars, which were ordered in 2022, are in the port of Malmö. Deliveries of these will come during May and onwards.
We have already got 18 new charging stations up in Malmö, which is great fun. This means we are done in Malmö, Lomma, Helsingborg. Tranås, Markaryd and Ängelholm are next in line.
We have started to test driving emission-free transport between Jönköping and Tranås. More info on how this lands will come later.
During April we moved into a new and nice premises in Ljungby, and during May we will receive keys to our new premises in Helsingborg. Even in Vetlanda, we are moving to a new place, and it is actually happening today, Friday 5 May!

The frequency reductions in Falköping/Skara/Tidaholm on 1 April and in Värnamo on 1 May meant that we also had to review our transports and sign new agreements with our contractors.

For your information the new routine in Hall Media for emailing in vehicle problems works very well. The routine has greatly facilitated our work and we are grateful that everyone quickly adopted the new way of reporting.

/Marina