Organisationsförändring Distribution/Organizational change Distribution

English below
Du har via Nyhetsbrev februari fått information om organisationsförändringar i bl a distribution.
Annelie Lantz som är nuvarande regionchef kommer att byta roll och förstärka HR-avdelningen från och med 1 april.
En rekryteringsprocess är inledd för att tillsätta en ny regionchef.
Under tiden kommer Gabriela Onas (regionchef på Nim Distribution) att vara tillförordnad på Hall Media logistik.

Distributionsledare – ny roll från och med 1 maj
Idag har vi Budansvariga, Louise och Susanne som jobbar kontorstider och Nattchefer, Jonatan och Daniel  som jobbar omlott på nattschema.
Rollerna budansvarig och nattchef kommer att ersättas med fyra nya roller; Distributionsledare (DL).

Louise, Susanne, Jonatan och Daniel har tackat ja till rollen som DL, vilket vi är väldigt glada för!
Distributionledaren har ansvar för bl. a: personal, bemanning, delaktig vid fackliga förhandlingar m.m.  Varje DL har ansvar för ett visst antal noder (budlokaler), men kommer också att täcka upp för varandra vid behov. DL avrapporterar till Regionchef.
Längst ner hittar du ett schema över den nya organisationen, samt ansvarsområdena för Distributionledare.

Teamleader – ny roll sedan januari

Förutom ansvar för egen distribution på distrikt, fungerar Teamledaren som en lokal samordnare med ansvar för noden (budlokal), coach/handledare och har ett nära samarbete med Distributionsledaren. TL tar emot nyrekryter och följer upp övningar, och har regelbundna avstämningar med DL.

Varför gör vi denna förändring?
Väldigt förenklat handlar det om att vi anpassar vår verksamhet  till våra affärer. Det förutsätter att vi har en dynamisk distributionsstruktur och att ledarskapet är anpassat därefter.

Vi kommer att återkomma med mer detaljerad information till dig om nya rutiner vad gäller kontaktvägar. Ett exempel är att vi kommer förändra rutinerna för sjuk- och friskanmälan.
Under tiden är du välkommen att maila dina frågor till: valeria.fridrik@bonniernews.se

Vänligen
Gabriela & Christian

Distributionschef Christian P
t.f. Regionchef Gabriela Onas
DL Susanne K – Expresstransport, Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Falköping, Mullsjö
DL Louise L  – Smålandsgatan, Bankeryd, Skara, Tidaholm, Aneby, Tranås
DL Jonatan T – Österängsvägen, Vaggeryd, Sävsjö, Gnosjö, Gislaved
DL Daniel P – Reserverna, Taberg, Värnamo, Ljungby, Markaryd

Best colleague,

Via the February newsletter, you have received information about organizational changes in distribution.

Annelie Lantz, who is the current regional manager, will change roles and strengthen the HR department as of April 1.

A recruitment process has started to appoint a new regional manager.

In the meantime, Gabriela Onas (Regional Manager at Nim Distribution) will be acting in charge of Hall Media’s logistics.

Distribution Leader – new role from 1 May
Today we have Delivery Managers, Louise and Susanne, who work office hours and Night Managers, Jonatan and Daniel, who work shifts on a night schedule.
The roles of Delivery Manager and Night Manager will be replaced by four new roles; Distribution Leader (DL).

Louise, Susanne, Jonatan and Daniel have accepted the role of DL, which we are very happy about!
The Distribution Leader is responsible for, among other things: personnel issues, staffing, participating in union negotiations, etc. Each DL is responsible for a certain number of nodes (bundle places), but will also cover for each other when needed. DL reports to the Regional Manager.

At the bottom of the page you will find a schedule of the new organization, as well as the areas of responsibility for the Distribution Leaders.

Team Leader – new role since January
In addition to responsibility for own distribution in the district, the Team Leader functions as a local coordinator with responsibility for the node (bundle place), coach/supervisor and works closely with the Distribution Leader. TL receives new recruits and follows up practice, and has regular reconciliations with DL.

Why are we making this change?
Very simply, it’s about us adapting our operations to our business. This requires that we have a dynamic distribution structure and that the leadership is adapted accordingly.

We will get back to you with more detailed information about new routines regarding contact routes. One example is that we will change the routines for reporting sick leave and notification of going back to work.
In the meantime, you are welcome to email your questions to: valeria.fridrik@bonniernews.se

Regards
Gabriela & Christian