Julbrev från Bonnier News VD Anders Eriksson/Christmas letter from Bonnier News CEO Anders Eriksson

(English below)

Hej,
Efter en händelserik höst kan vi snart se fram emot jul- och nyårshelger som för första gången på länge inte ser ut att påverkas av pandemirestriktioner. Och även om pandemin ännu inte är helt över, så bör vi i år kunna fira dessa helger tillsammans med familj och vänner, precis så som de flesta av oss är vana vid. Jag tror att det är fler än jag som ser fram emot detta.
2022 har dominerats av kriget i Ukraina och inom Bonnier News har vi gjort vårt yttersta för att visa vårt stöd. När kriget inleddes i februari ljussatte vi DN-skrapan blågul och under året har vi, i flera omgångar, levererat skyddsutrustning och tekniska hjälpmedel till ukrainska journalister. Under våren tog vi också initiativ till att starta den ryskspråkiga nyhetssajten Repost, som riktar sig till ryssar i och utanför Ryssland. Både direkt, och tillsammans med branschorganisationen TU, har Bonnier News hittills varit delaktig i att skänka flera miljoner kronor till ukrainska medieorganisationer. På Ukrainas självständighetsdag den 24:e augusti mottog vi ett officiellt tack för våra insatser från Ukrainas ambassadör under en ceremoni på Sergels torg i Stockholm, vilket är ett kvitto på att vårt engagemang uppskattas och gör skillnad.
Som en förlängning på detta har beslut tagits att vi inom Bonnier News, istället för julgåva till medarbetarna, skänker ytterligare en miljon kronor till Ukrainian Media Fund, den fond som vi var med och startade i våras. Så tack till er alla – tillsammans bidrar vi till en av de viktigaste sakerna i en demokrati, att verka för det fria ordet. Vi har satt ihop en film där vi berättar om vårt stöd för Ukraina under året, ni hittar filmen här.
Vi har ett händelserikt år bakom oss. I maj berättade vi att Bonnier Publications blir en del av Bonnier News. Jag är väldigt glad över att vi kunnat göra detta samgående, som stärker Bonnier News position på den nordiska mediemarknaden och bidrar till att accelerera Bonnier Publications digitala transformation. Under våren förvärvade vi också Close – Sveriges största chefsnätverksbolag samt slutförde affären och partnerskapet med Gota Media.
Hösten inleddes med att vi lanserade vårt uppdaterade varumärke och formulerade berättelsen kring vilka vi är, paketerad i mottot “För det fria ordet”. Det är riktigt roligt att se det stora engagemang alla visat inför det här arbetet, inte minst under vår interna employer branding-kampanj som blev väldigt uppskattad.
Affären kring vår paketdistribution blir allt viktigare för oss och i oktober berättade vi om den planerade sammanslagningen av våra två distributionsbolag Dooris och Early Bird. Under hösten har också mycket möda lagts på omorganisationen av våra läsarintäkts- och försäljningsavdelningar som nu tillsammans bildar den nya avdelningen Commercial. I samband med denna omorganisation har vi också lagt grunden för en ny domän för vår gemensamma innehållsplattform, där vi från årsskiftet organiserar oss på ett sätt som ska stärka samarbetet mellan redaktion och tech samt säkerställa en bra utrullning av våra redaktionella system. Omorganisationer är förstås krävande och jag vill tacka alla som jobbat hårt med att driva förändringarna.
Härom veckan offentliggjordes att vi lämnat ett bud på den digitala prenumerationstjänsten Readly, ett bud som vi hoppas ska gå igenom. Readly har ett etablerat och starkt varumärke och en plattform som är väl anpassad för att ge en bra användarupplevelse för prenumeranter. Genom att inkludera Bonnier News unika innehåll och räckvidd i Readlys plattform, vill vi kunna skapa ett ännu bättre erbjudande för både nuvarande och framtida prenumeranter.
I dagarna har vi också migrerat 1,9 miljoner användarkonton för DN, Expressen och våra magasin in i en gemensam databas. Därmed använder våra kunder samma mejladress och lösenord, oavsett vilken av våra tidningar de läser. Det är en viktig teknisk förflyttning eftersom den förenklar användarupplevelsen över titlar med betoning på så kallat inloggat läge. Genom detta tar vi också ett stort steg i vårt arbete för att uppfylla vår strategi “mer till fler”. Under nästa år kommer arbetet fortsätta med att migrera också övriga affärsområdens kunder.
Året har också inneburit en successiv återgång till en mer normal arbetssituation efter pandemirestriktioner och på många håll påtvingat hemarbete. Vi försöker nu tillsammans hitta de bästa formerna för att kombinera närvaro på våra arbetsplatser, med en större möjlighet till hybridarbete jämfört med före pandemin. Detta för att främja samarbete, kreativitet och kulturell utveckling. Även om många delar av organisationen har kommit långt i denna process, så uppfattar vi att det finns ett behov av att skapa generella och gemensamma riktlinjer över hela Bonnier News. Mer om detta på andra sidan nyår.
Världsläget fortsätter vara instabilt. Kriget i Ukraina pågår fortfarande med full kraft, vi har en inflationsnivå som vi inte sett på decennier och räntehöjningar utöver det vanliga. Dessutom går vi mot en lågkonjunktur som ingen ännu vet hur hårt den kommer att slå. Läget är alltså minst sagt osäkert, men trots det så fortsätter Bonnier News att leverera ett starkt ekonomiskt resultat och ta marknadsandelar. Jag räknar därmed med ett positivt utfall i vårt vinstdelningsprogram även i år. Vi är alltså bra positionerade inför 2023, men som jag nämnt tidigare så behöver vi ta höjd för ett betydligt tuffare nästa år. Inom kort kommer en kalenderinbjudan till ett kvartalsmöte den 10 februari. På det mötet kommer jag bland annat att gå igenom det ekonomiska utfallet för 2022, samt fördjupa mig mer i de ekonomiska utsikterna för 2023.
Blickar vi framåt står vi under våren inför centrala kollektivavtalsförhandlingar samtidigt som Sverige är ordförande i Europeiska ministerrådet. Vi kan se fram emot en sommar med ytterligare ett VM-slutspel i fotboll, denna gång i Australien och Nya Zeeland – och i september har vår kung suttit 50 år på tronen. Att det blir ett händelserikt och spännande nyhetsår råder nog inga som helst tvivel om och Bonnier News kommer fortsätta leverera högkvalitativ journalistik till alla våra läsare, tittare och lyssnare.
Jag vill avsluta med att tacka för ännu ett fantastiskt år. Utan ert stora engagemang och era strålande insatser skulle Bonnier News inte nått den position vi har i dag. Jag hoppas att ni alla får möjlighet att fira en skön och avkopplande jul tillsammans med nära och kära. Jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans under 2023!
God jul och gott nytt år,
Anders


Hello,
After an eventful autumn, we can soon look forward to the Christmas and New Year holidays, which for the first time in a long time do not seem to be affected by pandemic restrictions. And even though the pandemic is not yet completely over, this year we should be able to celebrate these weekends with family and friends, just like most of us are used to. I think there are more people than me who are looking forward to this.
2022 has been dominated by the war in Ukraine and within Bonnier News we have done our utmost to show our support. When the war began in February, we lit the DN building in Stockholm blue-yellow and during the year we have, in several rounds, delivered protective equipment and technical aids to Ukrainian journalists. During the spring, we also took the initiative to start the Russian-language news site Repost, which is aimed at Russians in and outside of Russia. Both directly, and together with the industry organization TU, Bonnier News has so far been involved in donating several million kroner to Ukrainian media organizations. On Ukraine’s Independence Day on August 24th, we received an official thank you for our efforts from the Ambassador of Ukraine during a ceremony at Sergel’s Torg in Stockholm, which is proof that our commitment is appreciated and makes a difference.
As an extension of this, a decision has been made that we at Bonnier News, instead of a Christmas present for the employees, will donate another one million kroner to the Ukrainian Media Fund, the fund that we started with in the spring. So thank you all – together we contribute to one of the most important things in a democracy, working for free speech. We have put together a film where we talk about our support for Ukraine during the year, you can find the film here.
We have an eventful year behind us. In May, we told you that Bonnier Publications will become part of Bonnier News. I am very happy that we were able to make this merger, which strengthens Bonnier News’ position on the Nordic media market and contributes to accelerating Bonnier Publications’ digital transformation. During the spring, we also acquired Close – Sweden’s largest executive network company and completed the deal and partnership with Gota Media.
Autumn began with us launching our updated brand and formulating the story around who we are, packaged in the motto ”For the free word”. It’s really fun to see the great commitment everyone has shown to this work, not least during our internal employer branding campaign, which was very much appreciated.

The business surrounding our package distribution is becoming increasingly important to us and in October we told you about the planned merger of our two distribution companies Dooris and Early Bird. During the autumn, a lot of effort was also put into the reorganization of our reader revenue and sales departments, which now together form the new Commercial department. In connection with this reorganization, we have also laid the foundation for a new domain for our joint content platform, where from the turn of the year we will organize ourselves in a way that will strengthen the collaboration between editorial and tech and ensure a good rollout of our editorial systems. Reorganizations are of course demanding and I want to thank everyone who worked hard to drive the changes.
The other week it was announced that we submitted a bid for the digital subscription service Readly, a bid that we hope will go through. Readly has an established and strong brand and a platform that is well adapted to provide a good user experience for subscribers. By including Bonnier News’ unique content and reach in Readly’s platform, we want to be able to create an even better offer for both current and future subscribers.
In the past few days, we have also migrated 1.9 million user accounts for DN, Expressen and our magazines into a common database. This means that our customers use the same email address and password, regardless of which of our magazines they read. It’s an important technical move because it simplifies the user experience across titles with an emphasis on so-called logged-in mode. Through this, we also take a big step in our work to fulfill our strategy ”more to more”. During the next year, the work will continue to also migrate other business areas’ customers.
The year has also meant a gradual return to a more normal work situation after pandemic restrictions and forced home work in many places. We are now trying together to find the best ways to combine presence at our workplaces, with a greater opportunity for hybrid work compared to before the pandemic. This is to promote cooperation, creativity and cultural development. Although many parts of the organization have come a long way in this process, we perceive that there is a need to create general and common guidelines across Bonnier News. More about this on the other side of the New Year.

The world situation continues to be unstable. The war in Ukraine is still in full force, we have inflation levels not seen in decades and interest rate hikes beyond the norm. In addition, we are heading for a recession that no one yet knows how hard it will hit. The situation is therefore uncertain to say the least, but despite this, Bonnier News continues to deliver a strong financial result and take market shares. I therefore expect a positive outcome in our profit sharing program this year as well. We are thus well positioned for 2023, but as I mentioned earlier, we need to prepare for a much tougher next year. A calendar invitation to a quarterly meeting on February 10 will arrive shortly. At that meeting, I will, among other things, review the financial outcome for 2022, as well as delve more deeply into the financial outlook for 2023.
Looking ahead, in the spring we are facing central collective bargaining negotiations at the same time as Sweden is chairing the European Council of Ministers. We can look forward to a summer of another World Cup football final, this time in Australia and New Zealand – and in September our king will have been on the throne for 50 years. There is no doubt that it will be an eventful and exciting news year, and Bonnier News will continue to deliver high-quality journalism to all our readers, viewers and listeners.
I want to finish by thanking you for another great year. Without your great commitment and your brilliant efforts, Bonnier News would not have reached the position we have today. I hope that you all get the opportunity to celebrate a nice and relaxing Christmas together with loved ones. I am very much looking forward to working together in 2023!
Merry Christmas and a Happy New Year,
Anders